Van concept RES naar Regionale Energie Strategie 1.0

Zuidplas – op 29 september wordt de concept Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland behandeld in de gemeenteraad. Voor 1 oktober moeten alle 30 regio’s een concept RES hebben ingediend. Pas daarna kan worden overgegaan naar de RES 1.0 met meer concrete uit te voeren plannen betreffende de energie van de toekomst, gebaseerd op duurzaam opgewekte elektriciteit met windmolens en zonnepanelen. Hoe gaan we verder leven zonder het gas, dat bv uit Groningen komt en hoe realiseren we voldoende duurzame warmte voor onze woningen.

Voor 2030 moet Nederland het opwekken van tenminste 35 terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op land realiseren. Een ambitieuze en complexe opgave door de verwevenheid van de energieopgaven en de toenemende vraag. Met energiemodellering worden de onderlinge verbanden zichtbaar gemaakt en laat een model zien hoe de vraag naar energie zich gaat ontwikkelen, waarbij gebiedsontwikkeling, zoals bijvoorbeeld het 5de dorp in Zuidplas, van groot belang is voor een betrouwbare voorspelling.

In de meeste RES-regio’s wordt een toename van de elektriciteitsvraag voorzien door de plaatsing van warmtepompen in woningen, elektrische koken en de toename van elektrisch vervoer. Om deze elektriciteit ook duurzaam te op te wekken, is een grootschalige aanpak met wind en zon nodig. Maar moet deze elektriciteit volledig in de eigen regio worden opgewekt of kan deze worden geïmporteerd vanuit andere regio’s? Of van windmolenparken op zee?

In de concept-RES is de opgave voor grootschalige opwek met wind en zon met name planologisch en ruimtelijk behandeld. Zoekgebieden voor wind en zon zijn in kaart gebracht door enerzijds rekening te houden met zaken als veiligheids- en geluidsnormen, Natura 2000-gebieden en laagvliegroutes en anderzijds met de landschappelijke inpassing en koppelkansen met andere gebiedsopgaven.

In de RES 1.0 gaan gebieden, die geschikt zijn voor wind en zon, concreter ingevuld worden. De uitdaging is om de elektriciteit zoveel mogelijk op te wekken op die plekken waar het nodig is en op tijden wanneer het nodig is. Zo wil men de beschikbare energie-infrastructuur op een zo efficiënt mogelijke wijze benutten.

Energie zoveel mogelijk opwekken op de plekken en tijden waar(op) deze energie ook nodig, is voorkomt het onnodig transporteren van energie. Dat geldt zeker voor warmte, waarbij veel verlies van energie optreedt tijdens het transport. In de wintermaanden ontstaat vaak een tekort aan elektriciteit (waardoor import nodig kan zijn), terwijl van mei tot oktober er juist weer een overschot zal zijn, dit komt met name door het opwekken van zonne-energie.

Een regio kan op verschillende manieren omgaan met een elektriciteitsoverschot: bijvoorbeeld door minder duurzame elektriciteit op te wekken, meer elektriciteit gebruiken door sneller van het gas af te gaan of het stimuleren van elektrisch rijden. Ook de energiemix kan geoptimaliseerd worden, de elektriciteit kan opgeslagen worden of er kan uitgegaan worden van een wisselende import en export van elektriciteit.

Het standpunt van VVD Zuidplas is duidelijk, zie eerder bericht op Dichtbij

De ChristenUnie/SGP voorziet problemen rond de capaciteit van het elektriciteitsnet, zie eerder bericht op Dichtbij

En komen er 67 windturbines en 544 hectare zonnepanelen in de vijf gemeentes van  Midden-Holland? Zie eerder bericht op Dichtbij

  Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl