VVD Zuidplas: ‘Op weg naar een haalbare en betaalbare energietransitie’

Zuidplas – De stelling van de VVD Zuidplas is dat de ambities uit het Nederlandse klimaatakkoord – met de huidige werkwijze- onuitvoerbaar zijn. Het Rijk heeft de opgave voor het opwekken van duurzame energie verdeeld over 30 regio’s, die elk in hun Regionale Energie Strategie (RES) een ‘bod’ moeten doen hoe zij aan die opdracht kunnen voldoen. Het Nationaal Programma RES legde de besluitvorming over de 30 Regionale Energie Strategieën in handen van stuurgroepen, waarin wethouders van de deelnemende gemeenten zitting hebben (naast Zuidplas zijn dat in regio Midden Holland Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard).

De fractie van VVD Zuidplas houdt zich aan het coalitieakkoord van de gemeente Zuidplas en is tégen elke RES waar windturbines op land in voorkomen.

Op de vraag wat er gebeurt als er door de Gemeenteraad tegen de RES zou worden gestemd is het antwoord: het proces zal dan gewoon door gaan. Dit is een ondemocratisch proces en dat is voor de VVD Zuidplas onaanvaardbaar.

Om betaalbaar en haalbaar hernieuwbare energie op te wekken zijn grootschalige maatregelen nodig, niet 30 regio’s die allemaal hun eigen ding doen! Onafhankelijk van elkaar een regionale Energie-Strategie opstellen voor het aanpakken van een landelijk vraagstuk kan nooit leiden tot een effectieve en efficiënte oplossing. De RES is in feite een regionaal ruimtelijk plan voor het kunnen realiseren van wind- en zonne-energie.

Ook de inhoud van de RES roept bij de VVD vraagtekens op. Één van de onderdelen van het klimaatakkoord in Nederland is het opwekken van hernieuwbare elektriciteit  op land, door het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie vertaald als ‘weersafhankelijk’. Nu het besef doordringt dat afscheid genomen moet worden van houtstook (biomassa) als energiebron, zouden dan wind- en zonne-energie overblijven. Maar, als we 30% van onze elektriciteitsverbruik weersafhankelijk willen opwekken, zullen er momenten zijn dat we meer opwekken dan we verbruiken. En omdat dit in heel Nederland gebeurt kunnen we het overschot aan opgewekte stroom nergens kwijt. We zien vandaag al dat de prijzen af en toe negatief zijn!  We zouden dus het overschot aan elektriciteit moeten gebruiken voor omzetting in duurzaam gas, namelijk waterstof of synthetische methaan (om welke reden wij vinden dat het gasnet bruikbaar moet blijven). Daarbij hoort de discussie over grootschalige opslag van energie, die eveneens landelijk gevoerd moet worden

Tot 2030 wil onze regio 1.567 Petajoule energie opwekken (dat is 1,24% van de totale energiebehoefte in NL). Hiervoor is 544 hectare zonnepark nodig (= 816 voetbalvelden), of 67 grote windturbines (die minimaal 450 meter uit elkaar moeten staan). Een mix van beiden kan natuurlijk ook. En dan zijn we er nog niet, want voor 2050 ligt de ambitie nog vele malen hoger! Er kan dus zomaar besloten worden dat er in Zuidplas 100 ha zonneveld wordt aangelegd, samen met 20 windmolens. Dat zou ongehoord zijn. We gaan dan onze horizon vervuilen, we geven bakken met geld uit, we laten inwoners zonnepanelen aanschaffen, maar die tellen niet mee (want ‘klein PV op dak’ telt niet mee voor de opgave). En de door de inwoners gekozen gemeenteraad, die gaat er niet of nauwelijks over. Als VVD Zuidplas volgen we dit uiteraard op de voet, en ons gevoel wordt steeds sterker: op deze wijze moeten we dit niet willen.

De VVD wil mikken op ‘laaghangend fruit’: actief informeren over energiebesparing (energiezuinig leven en isolatie), en richten op zon op dak, eventueel ook zon op parkeerplaatsen en geluidsschermen. Zonnepanelen op daken hebben zoveel potentie dat we daarmee de periode tot de komst van voldoende kernenergie (zeg: 10 tot 15 jaar) kunnen overbruggen, terwijl we aan de klimaatdoelstellingen kunnen voldoen. Het is dus helemaal niet nodig om het mooie groene landschap van onze regio te verpesten

De energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn. Met ‘haalbaar’ bedoelt de VVD Zuidplas dan technisch mogelijk, effectief bewezen en voldoende efficiënt. De definitie van ‘betaalbaar’ is dat inwoners na een verduurzamingsslag niet met hogere kosten worden geconfronteerd dan nu. Van subsidie voor alternatieve en energiebronnen vanuit de gemeente is de VVD geen voorstander; die subsidie komt uiteindelijk ook uit de portemonnee van de inwoners.

Het is voor de VVD Zuidplas duidelijk: de financiële gevolgen voor de inwoners moeten in beeld zijn, óf er worden randvoorwaarden gesteld dat alle plannen rondom de energietransitie meteen van tafel gaan als blijkt dat deze tot hogere kosten voor de inwoners gaan leiden. Met ‘weersafhankelijke’ energie (alleen zon en wind) is de opgave van het Rijk onhaalbaar. Wat wel technisch haalbaar én betaalbaar is, is nog te onduidelijk. Het lijkt er steeds meer op dat haalbaarheid onbetaalbaar wordt, en zo wordt betaalbaarheid onhaalbaar. De VVD Zuidplas neemt de problemen die worden veroorzaakt door klimaatverandering vanzelfsprekend serieus en staat open voor oplossingen, mits deze het resultaat zijn van een logisch proces, en haalbaar en betaalbaar zijn.

Meer info: zie VVD Zuidplas

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl