Eerste raadsvergadering na het zomerreces

Foto: Louis Bekker

Zuidplas – Op de avond van Prinsjesdag begint na het zomerreces de gemeenteraadsvergadering weer om 20:00 uur. De vergadering is online te volgen via zuidplas.nl  

De belangrijkste agendapunten zijn:

Snelfiets tracé van Rotterdam naar Gouda:
In Nieuwerkerk loopt de route vanaf Capelle over de ’s Gravenweg via de Vijfboeken, langs de
Kortenoord naar Moordrecht. In Moordrecht zijn drie routes onderzocht:
· Route langs de Dorpsstraat/ Oost- Westeinde;
· Route Oost- West Ringdijk;
· Route door de polder aan de noordzijde van het dorp.
Vanavond wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de realisatie van het tracé over de Oost- West Ringdijk en hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

In Moordrecht is veel weerstand ontstaan tegen dit plan, waaronder het ophalen van meer dan 800 handtekeningen, zie ook eerdere berichtgeving op Dichtbij

 Sport- en accommodatievisie 2020 – 2030:
In juni 2019 is door de gemeenteraad besloten om een nieuwe Sport- en accommodatievisie op te stellen die de huidige Sportvisie uit 2011 vervangt. De nieuwe visie bevat de kaders van het toekomstige sportbeleid en op welke wijze aanbod van sportaccommodaties daar bij past. De visie speelt in op nieuwe trends en is tevens faciliterend voor de sportaanbieders.

Beslispunten: Vaststellen van de Sport- en accommodatievisie 2020 – 2030, Instemmen met het beschikbaar stellen van een structureel budget van € 100.000 per jaar ten behoeve van de uitvoering van de acties die ertoe moeten leiden dat meer mensen in beweging komen en blijven en een aanvullend incidenteel budget van € 75.000 voor haalbaarheidsonderzoeken.

Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES)
Op basis van het Verdrag van Parijs en het landelijk Klimaatakkoord is door het Rijk, IPO, UvW en VNG afgesproken dat 30 regio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie Strategie (RES) opstellen waarmee zij invulling geven aan de energetisch-ruimtelijke opgaven. Midden-Holland is een van die regio’s. De concept-RES moet voor 1 oktober 2020 worden ingediend.

Beslispunten: Het vaststellen van de concept-RES Midden Holland als basis voor de RES 1.0. en het indienen van de concept-RES Midden Holland voor 1 oktober 2020.s

Zie ook eerdere berichtgeving van de VVD Zuidplas op Dichtbij

De Regionale Energie Strategie (RES) is een eerste stap van de regio Midden -Holland naar een meerjarige cyclus van planvorming en uitvoeringen, Met de RES wordt op hoofdlijnen i toekomstige energieoplossingen en de ruimtelijke inpassing ervan. Op dit moment is nog niet bepaald of er wel en waar er windmolens en/of zonnepanelen (zonneweides) komen in Midden-Holland.

Beleidskader Sociaal Domein
Het Beleidskader Sociaal Domein geeft de komende jaren richting aan het beleid binnen het sociaal domein en bevordert inclusie in de gemeente met een leidend principe “iedereen doet mee”. Beslispunt: Het Beleidskader Sociaal Domein vast te stellen door de Raad.

Zuidplas wil een inclusieve gemeente zijn, om dit te bereiken, is verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen in het sociale domein noodzakelijk. De inzet van de gemeente is gericht op inclusief en toegankelijk beleid. Dit beleidskader dient hiervoor als een kapstok. Het is beschreven vanuit de inclusie gedachte. In de voorbereiding en bij de uitvoering van het beleidskader kijkt de gemeente vanuit deze gedachte naar gezamenlijke opgaven.

De vergadering is online te volgen via zuidplas.nl

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl