De Wet inburgering gaat ingrijpend gewijzigd worden

Zuidplas – De nieuwe Wet inburgering gaat flink op de schop en en gaat in op 1 juli 2021. Met deze wet wordt de wijze waarop de huidige inburgerging is vormgegeven  ingrijpend gewijzigd. Zo wordt het centrale inburgeringsexamen vervangen door drie leerroutes en wordt de gemeente verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod en de begeleiding van inburgeraars gedurende het inburgeringstraject.

Inburgeren in Nederland: de huidige wet Mensen die zich langdurig in Nederland vestigen en niet uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland (en nu nog Turkije) komen, worden geacht in te burgeren. In dit kader worden twee belangrijke groepen onderscheiden. Ten eerste de gezinsmigrant die zich in Nederland vestigt om samen met zijn of haar Nederlandse partner een nieuw leven op te bouwen.

Ten tweede de asielmigrant die het eigen land ontvlucht is. Momenteel is iemand ingeburgerd als het landelijke inburgeringsexamen en de modules Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) met goed gevolg zijn afgelegd. Daarnaast moet de inburgeraar deel hebben genomen aan het Participatieverklaringstraject en de participatieverklaring hebben ondertekend.

De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wet inburgering met zich mee gaat brengen: Gemeenten worden verantwoordelijk voor de begeleiding van alle inburgeraars. Zowel voor de inburgeraars die vanuit eigen land zijn gevlucht voor oorlog en geweld (asielmigranten) als voor de inburgeraars die naar Nederland komen om bij hun Nederlandse partner te gaan wonen (gezinsmigranten). De begeleiding bestaat uit een brede intake, het opstellen van een trajectplan, monitoren van de voortgang en handhaving van uitsluitend de asielmigranten.

De focus in het huidige inburgeringsstel op de beheersing van het Nederlandse A2-taalniveau5 wordt vervangen door drie leerroutes. De Onderwijsroute is met name gericht op jonge inburgeraars die door kunnen stromen naar regulier vervolgonderwijs. De B-route is in eerste instantie gericht op een beheersing van de Nederlandse taal. De Z-route is voor inburgeraars waarvoor de bovenste twee leerroutes niet haalbaar zijn. De focus in deze route ligt vooral op het in de praktijk bezig zijn met de Nederlandse taal.

Om schulden te voorkomen worden gemeenten verplicht om, gedurende de eerste zes uitkeringsmaanden, de vaste lasten (huur, energie, water en ziektekostenverzekering) door te betalen. Inburgeraar blijft zelf verantwoordelijk.

Werk en participatie: Een belangrijk middel om zelfstandig te kunnen zijn en deel te nemen aan de samenleving is werk. Het inburgeringstraject wordt zo ingericht dat werk en inburgering gecombineerd kunnen worden. Inburgering in de avonduren of in het weekend, taallessen op de werkplek, taalstages en flexibele lestijden zijn zaken die de gemeente mogelijk wil maken.

Integratie: in Zuidplas werkt de gemeente aan een samenleving waar iedereen mee kan doen, waar de inwoners hun talenten kunnen ontwikkelen en gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. In dit kader is het belangrijk dat nieuwe inwoners weten wat er in dit kader van hen verwacht wordt en zij hierin ook begeleid worden.

Onderwijs: beheersing van de Nederlandse taal en met name de spreekvaardigheid zijn belangrijk om zelfstandig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Vandaar dat er gestart wordt met een intensief taaltraject waarbij de nadruk ligt op de spreekvaardigheid. Op die manier is de inburgeraar eerder in staat om te communiceren met zijn/haar omgeving en te werken, stage te lopen en/of vrijwilligerswerk te doen. De gemeente koppelt iedere inburgeraar bovendien aan een taalcoach.

Welzijn: In Zuidplas streeft de gemeente ervoor dat mensen actief zijn en zo goed mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen, weerbaar zijn en mee kunnen doen. Vandaar dat leren, werken en verenigingsleven centraal staan in de aanpak. Er is wel oog voor het feit dat de nieuwe inwoners in het begin even tijd nodig hebben om te settelen en hun plekje te vinden. Zeker voor de asielmigranten speelt mee dat zij vaak het nodige meegemaakt hebben in het land van herkomst en in de reis hier naartoe.

Regie: de inburgeraar is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen integratie en het tijdig behalen van de inburgeringsvereisten. Vandaar dat de inburgeraar ook een stem moet krijgen in de wijze waarop de gemeente de ondersteuning organiseert. De gemeente is eindverantwoordelijke in de ondersteuning, maar elke schakel is belangrijk.

De colleges van de gemeenten Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben besloten gezamenlijk de voorbereiding van de nieuwe inburgeringswet op te pakken. Onder andere door het opstellen van een (grotendeels) gezamenlijk Actieplan en het organiseren van een informatiebijeenkomst voor (advies)raadsleden.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl