Regionale Energie Strategie (RES) en Capelle aan den IJssel

Capelle – in tegenstelling tot de gemeente Zuidplas die in de regio Midden-Holland met 5 gemeenten de concept Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland heeft vastgesteld, heeft Capelle dit gedaan in de regio Rotterdam-Den Haag met 23 gemeenten, waaronder dus 2 grote steden.

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Nederland gaat met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Één van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

De gemeenteraad Capelle aan den IJssel heeft de RES regio Rotterdam-Den Haag vastgesteld met een lijst van wensen en bedenkingen:

 • De kaarten in de concept RES zijn slecht leesbaar, de wens is om betere kaarten
 • Expliciet aangeven dat er geen sprake is van windmolens aan de oostkant van Capelle (A20)
 • Op korte termijn afspraken maken met woningcorporaties over benutten van daken voor zonne-energie.
 • Schrappen van de mogelijkheid voor kleinschalige zonnevelden in parken
 • Duidelijke invulling landelijke subsidies en wetgeving omtrent ‘zon op daken’
 • Borgen van woonlastenneutraliteit inwoners m.b.t. de warmtetransitie
 • Ruimte voor lokale afwegingen en innovaties m.b.t. elektrificatie verwarmingsvraag
 • Aandacht voor de koelingsvraag, het is een gemiste kans dat deze niet is opgenomen
 • Er zijn zorgen over toekomstbestendigheid van het gebruik van restwarmte
 • Er zijn zorgen m.b.t. een goede regionale infrastructuur waar Capelle op kan aansluiten
 • Oproep om als regio in te zetten op innovaties algemeen en specifiek op waterstof
 • Benadrukken van de VNG voorwaarde omtrent vergoeding van uitvoeringskosten voor gemeenten
 • Concreet maken van de ruimtelijke impact van opslag van energie in de RES

De concept RES per regio is de basis voor de RES 1.0, die moet op 1 juli 2021 aangeboden worden. De RES 1.0 met hierin het aanbod ten aanzien van elektriciteit en een Regionale Structuur Warmte, wordt geaccordeerd door Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W en de Waterschapsbesturen. Het wordt formeel vastgesteld door gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen.

Het RES traject kent een doorlooptijd tot 2030 en wordt in een cyclus van minimaal 2 jaar geüpdatet. De RES 2.0 wordt een nadere uitwerking en mogelijke herziening van de RES 1.0. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van warmtebronnen en locatiekeuzes voor hernieuwbare opwek zullen moeten worden doorgevoerd. Ook de besluiten over nieuw aan te leggen infrastructuur en opslaglocaties worden opgenomen in de RES 2.0. Hieromtrent is samenwerking en afstemming met het Nationaal Programma Hoofdenergiesysteem van belang. Te zijner tijd zullen hiervoor richtlijnen worden ontwikkeld. Over de RES 2.0 vindt, net als bij de RES 1.0, weer besluitvorming plaats.

Meer info: link

Zie ook:  RES in Gouda en Zuidplas en RES in Zuidplas

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl