De Regionale Energie Strategie in Gouda en Zuidplas

Gouda/ Zuidplas – Als onderdeel van de landelijke Energie transitie stond deze week op de agenda van de gemeenteraden van o.a. Gouda en Zuidplas om de concept Regionale Energie Strategie (RES) van Midden-Holland vast te stellen.

In de concept RES zijn de grote lijnen voor de regio vastgelegd, zoals b.v. een streefwaarde om in 2030 een jaar-opwek aan hernieuwbare elektriciteit van 0.435 TWh te hebben gerealiseerd. Hiervoor is ongeveer 544 hectare aan zonnevelden nodig of ongeveer 76 windturbines, in de nog uit te werken RES 1.0 zal dit waarschijnlijk een mix van de twee opties worden. Momenteel wordt in Midden-Holland 0.057 TWh per jaar aan hernieuwbare elektriciteit opgewekt (ca 13%).

De belangrijkste debatpunten in de aanloop via de commissievergadering in Gouda waren: participatie (ChristenUnie, GroenLinks) en betaalbaarheid van de inwoners (ChristenUnie, VVD, D66) en hogere urgentie voor onderzoek naar innovaties, zoals bv een Thorum centrale (CDA), maar onderzoek naar dit soort initiatieven zal voornamelijk op landelijk niveau plaats vinden. Andere partijen waarschuwen om in Gouda niet een ‘te grote broek’ aan te gaan trekken. Aangezien ‘zon op daken’ niet meetelt in de doelstelling in de concept RES, pleit D66 om extra ‘gas te geven‘ op windenergie. Gouda heeft echter weinig ruimte voor windenergie, dus zal men hiervoor vooral kijken naar de andere vier gemeenten in Midden-Holland.

Gouda – Bij de vaststelling van de concept RES door de Goudse gemeenteraad op 30 september bleek dat er 14 moties waren ingediend. Voor het behandelen van de moties werd de Concept RES door de raad vastgesteld met 29 stemmen voor en 1 stem tegen door Jan de Koning van Gemeente Belangen Gouda, waardoor de ingediende moties geen directe invloed meer hadden op de inhoud van de Concept RES.

Bij de behandeling hebben zes moties het overleefd en zijn aangenomen, deze hebben betrekking op het vervolg naar de RES 1.0 met aandacht voor financiële haalbaarheid, communicatie en participatie, versterken van lokaal eigenaarschap om sneller de 50% te behalen, onderzoek naar mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen om mee kunnen doen in het lokale eigenaarschap en zo ‘energie armoede’ te voorkomen, inzetten voor een eenduidig vergunningsbeleid voor zonneweides binnen de regio en  een hogere urgentie voor onderzoek en innovatie naar nieuwe technologieën, waarbij o.a. PvdA en de SP duidelijk aangaven tegen kernenergie te zijn en geen onderzoek willen naar z.g. Thorium centrales. Een motie van D66 om als Gouda zich stevig in te gaan zetten voor wind haalde het niet, omdat 2/3 van de raad vindt dat Gouda hierin niet leidend moet zijn richting de andere vier gemeentes, waar de opwekking met windenergie vanwege de beschikbare ruimte voornamelijk gerealiseerd moet gaan worden.

In Zuidplas is de vaststelling van de Concept RES door de raad uitgesteld vanwege de laatste ontwikkelingen rond Corona, waardoor besloten is om de raadsvergaderingen te annuleren. Maar in de aanloop ging het er wat heftiger aan toe dan in Gouda. De VVD Zuidplas is o.a. tegen de komst van windturbines in Zuidplas, vraagt zich ook af wat de gevolgen zijn als de gemeenteraad van Zuidplas de concept RES in deze vorm niet vaststelt. De ChristenUnie/SGP stelt vooral vragen over de benodigde infrastructuur en of hier wel voldoende naar gekeken wordt, zowel voor elektriciteit als warmte.

In Zuidplas is het nu wachten of het aantal moties net zo groot zal zijn als in Gouda.

De verwachting is dat eventuele moties in Zuidplas zich net als in Gouda zullen gaan richten op het vervolg naar de RES 1.0, waarin meer concrete zaken vastgelegd zullen worden over hoe en waar de duurzame energie opgewekt moet gaan worden in Midden-Holland en hoe verder te gaan met de warmtevraag in de vijf gemeentes van de regio Midden-Holland.

Met de uitwerking van de energiedoelen kan na het vaststellen van de concept RES begonnen worden en deze komen in de RES 1.0, die op 1 juli 2021 moet worden ingeleverd door de 30 regio’s. Dan wordt ook duidelijker of de 50% lokale eigenaarschap in energie opwekking een haalbare doelstelling is in de concept RES. Na inlevering van de RES 1.0 zullen de 30 stuks RES 1.0 naast elkaar gelegd worden en wordt duidelijk waar de ambities van de regio’s liggen, waar de weerstanden en waar (on)mogelijkheden liggen.

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uit werking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Één van de afspraken daarin is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Voor meer info, zie Regionale Energie Strategie

Windenergie op zee – De landelijke opgave voor duurzame energie opwekking met wind krijgt op 5 oktober een ‘boost’ met de opening van de windmolenparken Borssele 1&2, Voor wie meer wil weten over windmolenparken, de opening is op 5 oktober van 14.00 tot 17.00 uur live te volgen op www.inaugurationborssele.com.

De 94 windturbines op zee leveren een hoeveelheid groene energie die overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van een miljoen Nederlandse huishoudens. Borssele 1&2 ligt op ongeveer 23 kilometer van de Zeeuwse kust. Het windpark heeft een oppervlakte van 128,3 km2 en een capaciteit van 752 MW.

Windenergie op zee speelt een belangrijke rol in de Nederlandse energietransitie. In 2023 dient 16 procent van de energie in Nederland afkomstig te zijn uit duurzame bronnen.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl