Aantal schademeldingen aan funderingen neemt fors toe

Foto KCAF

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF/ funderingsloket.nl) meldt dat het aantal meldingen van schade aan de fundering fors toeneemt in Nederland en met name in de Randstad en Noord-Nederland. Door de aanhoudende droogte en de bodemdaling worden de periodes dat funderingen droog staan langer, met als gevolg dat vooral funderingen van voor 1970 eerder dreigen te bezwijken.

Tot begin september zijn er uit 189 gemeentes meldingen binnengekomen, waarbij voor 99 gemeentes geldt dat er sprake is van meldingen over (mogelijke) funderingsschade aan meerdere, soms vele woningen. (ter vergelijk: Nederland telt 355 gemeenten).

Zuidplas: Uit het waterplan van Zuidplas blijkt dat er in de gemeente voornamelijk sprake is van minder draagkrachtige zeekleigronden in het noordwestelijk deel, waar de dorpskernen van Zevenhuizen en Moerkapelle liggen. In het zuidoosten van het gebied, waaronder de dorpskernen van Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel komen moerige gronden en veengronden voor en ligt in Zuidplas het gevaar van aantasting van funderingen met houten palen op de loer in tijden van droogte.

Bij het informeren van particulieren door de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) over het wonen in de lage polder en hun taken, wordt in bijzonder aandacht besteed aan het aanleggen en in standhouden van ontwateringsvoorzieningen op particulier terrein, het op hoogte houden van de particuliere terreinen en het omgaan met water in de kruipruimten.

Vanwege de geringe drooglegging en optredende verzakkingen is water nadrukkelijk een aandachtspunt bij de nieuwe ontwikkelingen in Zuidplas. Per geval zal worden afgewogen worden hoe er robuust en toekomstbestendig gebouwd kan worden. Hierbij kunnen innovatieve oplossingen (zoals bijvoorbeeld amfibisch wonen) leiden tot een duurzame bouwwijze. Bij het project Zuidplaspolder zijn hier handvatten voor bedacht. Verdergaande bodemdaling dient zoveel mogelijk te worden voorkomen, evenals het verzakken van objecten. Peilverlagingen zijn in principe ongewenst, omdat dit leidt tot verdere maaivelddalingen.

Gouda: Grondwaterpeil zakt in droge perioden, maar in Gouda is er een plan om het grondwaterpeil te verlagen teneinde de wateroverlast in de binnenstad op te lossen. Tegen dat plan is veel weerstand, men vreest dat de fundatie (houten palen) van de gebouwen zal worden aangetast, met alle gevolgen van dien. Zie ook eerder bericht op Dichtbij

Houtenpaalfunderingen werden met name gebruikt in de bouw vóór 1970. Deze houten paalfunderingen kunnen in de loop der tijd schade oplopen, met name in gebieden met een minder draagkrachtige bodem. Dat zijn met name: laagveengebied, rivierengebied, zeekleigebied en afgesloten zeearmen en getijdengebieden

KCAF Viewer: door de combinatie te maken van panden van vóór 1970 met gebieden met een dergelijke bodemgesteldheid heeft het KCAF een digitale kaart (funderingsviewer) ontwikkeld met een eerste indruk van indicatieve aandachtsgebieden. De funderingsviewer doet geen uitspraken over de daadwerkelijke staat van funderingen, maar geeft aan waar aandacht voor signalen van de problematiek op zijn plaats kan zijn. Er wordt gewerkt aan de opname van de viewer in PDOK, de landelijke website voor publieke dienstverlening met voor iedereen beschikbare open data.

Volgens het KCAF is het de hoogste tijd om in actie te komen: alleen als huiseigenaren en overheden er samen de schouders onder zetten is de schade te beperken. Dat gebeurt helaas nog veel te weinig. De vaak nog niet zichtbare problemen worden onderkend en graag vooruit geschoven.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl