Gemeenteraad in Zuidplas wil efficiënter gaan vergaderen

Zuidplas-  in navolging van andere gemeenten gaat de vergaderstructuur van de Gemeenteraad in Zuidplas vanaf 1 januari 2021 veranderen. In de voorgestelde structuur  komen drie programmacommissies, te weten: Bestuur en Middelen,  Samenleving, en Ruimte.  

Voorstel is om daarbij de huidige programmacommissies Planning en Control, Ruimtelijke plannen en  Duurzaamheid & Klimaatadaptatie en de raadswerkgroepen Sociaal Domein en Omgevingswet op te heffen en (deels) op te laten gaan in de drie nieuwe programmacommissies.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft via de fractievoorzitters kenbaar gemaakt het huidige vergaderstelsel te willen veranderen, waarbij het mogelijk wordt dat ten behoeve van de besluitvorming in de raadsvergaderingen, meer onderwerpen in de programmacommissies worden voorbereid.

Waarom veranderen? Niet alleen in het fractievoorzittersoverleg, maar ook in de werkgroepen, informatiebijeenkomsten, programmacommissies en vooral in de wandelgangen daarvan, worden er wensen gehoord of zijn er bezwaren tegen de huidige gang van zaken. Men ervaart dat het verloop van een raadsvergadering niet altijd optimaal is, met veel interrupties die al in de eerste termijn van het opiniërende deel worden gepleegd, wat impact heeft op de lengte van vergaderingen, iets waarin de voorzitter van de gemeenteraad kan sturen, maar daarin ook in hoge mate afhankelijk is van de gemeenteraad zelf.

Verder ervaren raadsleden een toenemende vergaderdruk doordat naast de reguliere gemeenteraadsvergaderingen een veelheid aan commissies, informele sessies, informatieavonden en werkgroepen functioneren en tijd vergen. De functie en bevoegdheden ervan blijken in sommige gevallen onvoldoende helder en daarmee is niet helder hoe deze bijeenkomsten zich tot elkaar en tot de gemeenteraadsvergadering verhouden.

Ook rijzen er vragen over hoe afwegingen tot stand komen over het openbare dan wel besloten karakter van bijeenkomsten, als wel over de inzet van geheimhouding. Verder blijken de reacties over de werking van het huidige vergaderstelsel ook ingegeven door wensen over de aan de raadsleden te bieden voorbereidingstijd voor vergaderingen en het moment van doorgeleiden van stukken daartoe. Het college ziet dat de technische vragen van raadsfracties en de beantwoording daarvan druk op de agenda van de gemeenteraad en op de ambtelijke organisatie leggen.

De behoefte van de gemeenteraad is een helder en eenduidig vergaderstelsel, waarmee ook de rollen en posities van de participanten (voorzitter van de raad, gemeenteraad, raadsfracties, raadsleden, fractie-adviseurs, college, wethouders, publiek, externen, ambtelijke organisatie) helder zijn. En er is behoefte is aan een vergaderstructuur en –cultuur waarin raadsfracties raadsdebatten en –besluiten goed kunnen voorbereiden, om zo de besluitvaardigheid in de gemeenteraadsvergaderingen te bevorderen.

Deze behoefte volgt de oproep aan de landelijke gemeenteraden, gedaan in een in 2018 door de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) uitgebracht essay om zich als Raad sterker te positioneren vanuit hun politieke rol en daarmee het politieke functioneren van de raad te versterken.

De driedeling van de programmacommissies ‘Bestuur en Middelen, Samenleving en Ruimte’ bevatten de onderdelen van de programmabegroting (zoals Bestuur en organisatie; Sociaal domein; Maatschappelijk domein; Ruimtelijk beleid en ontwikkeling; Fysieke omgeving en Financiële producten). De programmacommissie Verbonden partijen blijft bestaan, deze heeft alleen de focus op de verbonden partijen en komt in principe driemaal per jaar bijeen.

Her voorstel staat op de agenda van de gemeenteraad van 28 oktober en Indien de gemeenteraad besluit tot de voorliggende aanpassing van het vergaderstelsel zal de vergaderstructuur van de gemeenteraad per 1 januari 2021 daarop worden aangepast.

Door Louis Bekker

 

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl