Provincie gaat voor een gezond en veilig Zuid-Holland 

Zuid-Holland – Om aan te sluiten bij het maatschappelijke doel van de komende Omgevingswet, waarmee de wetgever bescherming en garanties wil bieden voor een gezond, veilig en prettig leef- en werkklimaat voor inwoners en bedrijven, hebben de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een startnotitie gemaakt, die op 4 november a.s. voorgelegd wordt aan de Provinciale Staten.

Met de invoering van de Omgevingswet verschuift het primaire doel van het omgevingsbeleid van een goede ruimtelijke ordening naar het nastreven van een gezonde en veilige leefomgeving. Gezondheid wordt nadrukkelijk als maatschappelijk doel van het omgevingsbeleid gepositioneerd.

In de startnotitie wordt uitgegaan van het begrip positieve gezondheid. Daarbij staat niet alleen de behandeling van de ziektelast centraal, maar juist ook het voorkomen van ziektes en de versterking van de gezondheid. Bij de concrete activiteiten zal, aansluitend op de provinciale taken en rollen, een sterk accent worden gelegd op het inrichten van een gezonde en veilige leefomgeving, die uitnodigt tot gezond gedrag.

Voorgesteld wordt om daarbij extra aandacht te geven aan gebieden waar momenteel vanuit het perspectief van gezondheid veel winst te behalen is. De provincie kan vanuit haar taken en rollen een duidelijke inzet op een versterking van een Gezond en Veilig Zuid-Holland hebben.

In de startnotitie hebben de Gedeputeerde Staten de ambitie en nadere doelen aangegeven. De aanwezigheid van een groot industrieel complex en veel grote en middelgrote gemeenten met wijken met een gezondheidsachterstand stelt de Provincie voor een grote uitdaging.

Bij de opstelling van de verkenning en de startnotitie is met een groot aantal externe partijen gesproken. Dat betreft zowel partijen uit de gezondheidszorg (o.a. GGD-en , GGD/GHOR, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, academische medische centra), als partijen die zich primair richten op de inrichting van de fysieke leefomgeving (o.a. gemeenten, maatschappelijke organisaties).

Bij de benadering via positieve gezondheid is de scheidslijn tussen beide beleidsvelden steeds minder hard en zijn de raakvlakken steeds talrijker. Aan het eind van de startnotitie is een voorstel opgenomen voor aanvulling van het provinciale omgevingsbeleid, teneinde om de opgave Gezond en Veilig in het beleid samenhangend vast te leggen en daarbij de richting aan te geven.

Op basis van de bespreking van de startnotitie in november hebben de Gedeputeerde Staten het voornemen om in de eerste helft van 2021 een voorstel voor vaststelling van een beleidskeuze Gezond en Veilig voor te leggen (voor besluitvorming) aan de Provinciale Staten.

Door Louis Bekker