VVD Zuidplas vindt er allemaal nogal wat van!

Zuidplas – Op weg naar de RES 1.0 (juni 2021) is er op 6 oktober in de gemeenteraad van Zuidplas gesproken over de concept RES. Bijgaand een verkorte versie van het betoog van Ferry van Wijnen, fractievoorzitter VVD Zuidplas tijdens de behandeling in de gemeenteraad.

Na het sluiten van het klimaatakkoord zijn, via het Nationaal Programma RES, 30 regio’s aan de slag gegaan met hun regionale RES opgave. Met als basis idee: elke regio levert een bijdrage bij het opwekken van hernieuwbare energie. Maar dan wel met natuur gebonden energie, wat uiteraard grote beperkingen met zich mee brengt.

In 2050, over 30 jaar dus, is de stip op de horizon een CO2 reductie van 95%. Alles wat hiervoor uit de kast getrokken wordt laat zich volgens de VVD Zuidplas kenmerken door proefballonnetjes. Een paar voorbeelden:

  • Houtverbranding of biomassa, één van de belangrijkste pijlers van het plan, staat ernstig ter discussie. Het zal wellicht nog een paar miljard euro aan subsidie kosten, maar daarna is het écht over met deze wijze van opwekken.
  • “Van het gas af” blijkt voor een aanzienlijk deel van ons woningcontingent geen oplossing. Alle mooie proefprojecten sterven in schoonheid. Ze komen niet van de grond, ze zijn technisch onuitvoerbaar, ze zijn onbetaalbaar of ze leveren geen of nauwelijks bijdrage aan de doelstelling.
  • De weerstand tegen “wind op land” (maar ook die op zee) wordt steeds groter, en zoals bekend is de VVD ook geen voorstander van zonnevelden. Ze betekenen allemaal een ernstige aantasting van het landschap voor een marginale bijdrage aan het doel.

Cijfers – VVD Zuidplas ziet het volgende:
In 2013 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in ons land 4,7 %. In 2019 was dat, met alle maatregelen van dien, gestegen tot slechts 8,4 %. Derhalve een stijging met 0,6% per jaar. In dit tempo duurt het dus nog ruim 150 jaar voordat we kunnen spreken van 100% hernieuwbare energie. Daar komt bij: de stijging met 3,7% heeft ook nog eens ruim 40 miljard aan subsidie gekost, dat is zeven miljard per jaar. Als we dat getal doortrekken hebben we nog meer dan duizend miljard te gaan. Niet aan investeringen, nee, aan subsidie. En subsidie is gewoon belastinggeld.

Proces naar de RES 1.0:
Het is dus duidelijk en aantoonbaar volgens VVD Zuidplas dat dit geneuzel met de RES, in opdracht van het Nationaal Programma, veel te langzaam gaat en erger nog, de belastingbetaler bakken en bakken met geld kost. De VVD kan zich voorstellen dat er in deze tijden, in financieel opzicht, andere prioriteiten zijn. En met dit huidige, regionale RES proces maken we geen grote klappers. Dat vraagt kennis, visie, beleid en dat vraagt vooral regie. Regie op landelijk niveau en wellicht zelfs daarbuiten. En de VVD roept hierbij ook op: geef inwoners, ondernemers en volksvertegenwoordigers weer een serieuze rol. Doorloop het democratische proces, zoals we dat in dit land gewend zijn.

Het al dan niet vaststellen van de voorliggende concept RES is een stap in het proces naar de RES 1.0 in juni 2021. En als de VVD dit zou vaststellen, stemmen ze in met de inhoud hiervan. Helder is dat dit voor de VVD erg lastig ligt en de leden van de fractie zijn hier ook niet eensluidend in.

Wel vindt de VVD het van groot belang dat dit college de komende periode haar stevige positie behoudt in de Regio. Zodat er medio juni 2021, als het eindproduct er ligt, een finaal oordeel geveld kan worden over een definitief product.

Voor enkele van de VVD fractieleden staat de inhoud van deze concept RES zover van hun principes, dat zij niet akkoord kunnen gaan met het enkel indienen van dit concept, om het als basis te gebruiken. Het proces moet anders. Met een landelijke regie en met haalbare, betaalbare en efficiënte oplossingen.

De VVD Zuidplas zal straks in juni 2021 de RES 1.0 beoordelen op de volgende zaken:

–     Het college geeft in haar voorstel aan dat de RES 1.0 inzicht zal geven in de locaties die in aanmerking komen voor de realisatie van de hernieuwbare energie-opwek; de VVD Zuidplas wil dat hier dus ook inzichtelijk wordt dat er in Zuidplas geen windmolens komen en dat er inzicht is in de locaties van zonnepanelen op dak, langs infrastructuur en op parkeerplaatsen in Zuidplas;

–     Het verder stimuleren van het besparen van energie (bv door isolatie) en het wel in het regionale bod opnemen van (nieuwe) zonnepanelen op kleine daken (hiermee zou een groot deel van de opgave tot 2030 te realiseren moeten zijn);

–     Inzicht geven in hoe, en in welk tijdspad, men onderzoek gaat doen naar alternatieve vormen van energieopwekking, waarbij zeker ook niet-natuur gebonden energieopwekking meegenomen wordt. (binnen de regio, maar ook bovenregionaal, bv kernenergie);

–     Een financiële paragraaf waarin inzicht wordt gegeven in de kosten voor inwoners en ondernemers om aan de RES te kunnen voldoen. Hierbij gaat de VVD ervan uit dat dus ook de maatschappelijke kosten niet hoger worden dan huidige kosten aan energie.

Voor de VVD Zuidplas zal er in juni 2021 dus een heel ander stuk voor moeten liggen om hiermee in te kunnen stemmen.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl