Ondermijnende criminele activiteiten in de gemeente Zuidplas?

Hoe kan een gemeente erachter komen dat er ondermijnende criminele activiteiten plaats vinden in hun gebied? En hoe voorkomt een gemeentelijke overheid dat ze criminele activiteiten (onbewust) faciliteren? De criminele activiteiten zelf zijn vaak onzichtbaar, zoals drugslabs, hennepplantages, arbeidsuitbuiting en/of slecht werkgeverschap en criminele investeringen in vastgoed en horeca. Of er wordt door criminelen geld uitgegeven ten behoeve van hun sociale status, door b.v. het sponsoren van een (sport)club.

Af en toe wordt er een ondermijnende criminaliteit min of meer per ongeluk ontdekt. Maar als we opletten zien we dat criminelen die er gebruik van maken onbedoeld signalen afgeven. Bijvoorbeeld in hun financiële uitgave patroon, vaak in hun persoonlijke omgeving. En mede daarom is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen gemaakt. Deze wet is beter bekend onder de naam ‘BiBob’ en door deze wet kan een gemeente een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

Het LBB verzamelt persoonsgegevens op basis van het Burgerservicenummer (BSN), vraagt informatie op bij de belastingdienst, justitie, immigratiedienst, meldpunt ongebruikelijke  transacties, openbaar ministerie en de arbeidsinspectie en doet ook navraag bij autoriteiten in het buitenland. Op basis van de verkregen gegevens geeft het bureau een advies over  integriteit en het risico op ondermijning aan de aanvragende gemeente.

Een gevolg kan zijn dat een gemeente bijvoorbeeld weigert een vergunning af te geven of een afgegeven vergunning in zal trekken.

Ondermijning herkennen: een gemeente kan extra alert zijn op criminele activiteiten door een zogenaamd ondermijningsbeeld op te (laten) stellen, zo’n beeld kent twee doelen:

    • Het ondermijningsbeeld van een bepaald  geografisch gebied geeft inzicht in de aanwezigheid en activiteiten van de criminele industrie en de maatschappelijke verwevenheid ervan. Ook laat het verschillende gelegenheidsstructuren en markten zien waarop criminelen zich richten.
    • Dit ondermijningsbeeld bevordert lokale alertheid en actiegerichtheid en integrale ondermijningsbeelden zijn ‘kick-starters’ om een geïntegreerde regionale bestrijding van ondermijning tot stand te brengen.

Opzetten van een ondermijningsbeeld: Daarvoor wordt systeemkennis en (straat)informatie van wijkagenten, bijzondere opsporingsambtenaren, bewoners en ondernemers verzameld. Door deze verkregen informatie te bundelen en te analyseren worden criminele samenwerkingsverbanden, criminele activiteiten en onderliggende structuren zichtbaar. Het geheel leidt uiteindelijk tot een ondermijningsbeeld van het betreffende gebied. Bij de totstandkoming van het ondermijningsbeeld hebben politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst een belangrijke rol. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ondermijningsbeeld.

Zuidplas
Is dit meer voor de grote steden of zijn er ook ondermijnende criminele activiteiten in Zuidplas? Volgens raadslid Jos Wiegman (VVD) is Zuidplas door de ligging vlakbij Rotterdam een potentieel gebied voor ondermijnende criminelen. Mede door zijn jarenlange ervaring bij de politie probeert hij het gemeentelijke apparaat van Zuidplas hier alert op te laten zijn. Dat doet hij door hier met regelmaat schriftelijke vragen over te stellen en te vragen of de gemeente Zuidplas een ondermijningsbeeld heeft.

Uit de antwoorden die hij krijgt leidt hij af dat dit niet of onvoldoende door de gemeente wordt opgepakt. Mede omdat door de gemeente Zuidplas weinig of geen adviezen worden aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibop. Bij de VVD Zuidplas roept dit de vraag op of het gemeentelijk apparaat wel voldoende alert is op ondermijnende criminele activiteiten in Zuidplas en daarvoor een actieve ondermijningstafel onderhoudt. Deelnemers van een lokale ondermijningstafel zijn vertegenwoordigers vanuit verschillende gemeentelijke teams en een vertegenwoordiging vanuit de politie en de belastingdienst.

De inwoners van Zuidplas kunnen ook bijdragen aan het bestrijden van ondermijnende criminele activiteiten door alert te zijn op hun omgeving en bijvoorbeeld de hierboven genoemde opvallende signalen op te vangen in hun omgeving en door te spelen naar de gemeente via één van de meldpunten.

Door Louis Bekker          

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl