Lokale aanpak verwarde personen 

Regio- de afgelopen jaren neemt het aantal meldingen toe waar personen met verward gedrag bij betrokken zijn. Landelijk heeft bij een aantal meldingen zich een ernstig incident voorgedaan. De afgelopen jaren is er ook in de gemeente Zuidplas een toename geconstateerd van personen met verward gedrag, van 90 meldingen in 2015 naar 125 meldingen in 2019. 

Onderzoek geeft aan dat van het geregistreerde politieoptreden 6% is gerelateerd aan de omgang met verwarde personen. Waarbij naar eigen inschatting van de politiemedewerkers gemiddeld 13% van hun werktijd wordt besteed aan individuele cases met verwarde personen.

In een regionaal plan van aanpak m.b.t. verwarde mensen is vastgelegd welke acties er op lokaal niveau (waaronder ook Zuidplas) moeten plaats vinden vanaf de melding of vroegtijdige constatering van een verward persoon. Voor dit plan hebben er individuele gesprekken plaatsgevonden met beleidsmedewerkers, politie, RDOG, GGZ, sociaal team en diverse woning corporaties.

Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Bij verwarde mensen zien we vaak het volgende: psychische problemen, verstandelijke beperking, dementie, verslaving, schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie of illegaliteit.

Uit de gespreken is gebleken dat een groot deel van de problematiek zich achter de voordeur plaatsvindt. Vaak vanuit psychische problematiek, verslaving, en licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Daarnaast is er ook een groeiende groep mensen met dementie.

Hoofdlijnen plan van de aanpak van verwarde mensen: de betrokken persoon beslist zelf mee met de aanpak en stemt er mee in, aanwezigheid van sociale contacten, zinvolle dagbesteding, een passende  en betaalbare woning, financieel op orde zijn en weinig stress bij de persoon. Daarnaast aandacht voor vroegtijdige signalering, (acute) melding, beoordeling en risico taxatie. In de directe omgeving moeten laagdrempelige voorzieningen aanwezig zijn om er even ‘tussenuit’ te zijn of voor nachtopvang en vormen van beschermd of begeleid wonen.

Dit regionaal plan heeft in Zuidplas geleid tot het verbeteren van de processen en communicatie in de opvang van verwarde personen en daarbij het realiseren van vijftien plekken voor beschut wonen, zie eerdere berichtgeving van Dichtbijhetnieuws

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl