‘Halveer bodemdaling veenweidegebied in 2030’

Met het Groene Hart als voorbeeld adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de Nederlandse overheid ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden en stel een bodemdalingsreductie van 50 procent wettelijk verplicht in 2030’.  

In het landelijke veenweidegebied daalt de bodem. Dit komt voornamelijk doordat het waterpeil wordt verlaagd om landbouwkundig gebruik mogelijk te maken. Verlaging van het waterpeil veroorzaakt veenoxidatie, waardoor de bodem daalt. Bodemdaling leidt tot steeds meer problemen, zoals CO2-uitstoot en teruggang in natuur- en waterkwaliteit. Met het oog op het tegengaan van de klimaatverandering en vermindering van CO2-uitstoot is terugdringing van bodemdaling onvermijdelijk.

De neergaande spiraal van peilverlaging, veenoxidatie en bodemdaling moet volgens het Rli worden doorbroken. Om bodemdaling tegen te gaan, is een omslag nodig in het waterbeheer van veenweidegebieden: van peilverlaging naar peilverhoging. De rijksoverheid moet gericht op deze omslag sturen. Dat gebeurt nu onvoldoende.

De raad (Rli) adviseert om 50% bodemdalingsreductie verplicht te stellen voor 2030, en voor 2050 een streefdoel van 70% bodemdalingsreductie. Deze doelen vloeien rechtstreeks voort uit de verplichtingen in de Klimaatwet. De raad (Rli) vindt dat de doelen onderdeel moeten zijn van een op te stellen nationaal beleidskader bodemdaling in de Nationale Omgevingsvisie, en wettelijk vastgelegd moeten worden in regelgeving op grond van de Omgevingswet.

Boeren zullen hiervoor hun bedrijfsvoering moeten aanpassen door bijvoorbeeld extensiever gebruik van landbouwgrond, door minder vee per hectare en/of toepassen van andere teelten. De overheid moet de boeren hierbij ondersteunen met kennis en financiële middelen, aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in hun advies.

Bron: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl