De onafhankelijke Adviesraad van Zuidplas

Foto: Louis Bekker

Onafhankelijk, dat zijn de vrijwilligers, die betrokken zijn bij de Adviesraad Zuidplas, want de Adviesraad is een onafhankelijke organisatie en heeft geen binding met de politiek.

De vrijwilligers in de Adviesraad zijn actief in een zorg-,  maatschappelijke- of kerkelijke organisatie, zijn ervaringsdeskundigen en mensen met een specifieke kennis op de verschillende adviseringsterreinen van de Adviesraad. De leden zitten in de Adviesraad op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid, zonder last of ruggespraak vanuit de oorspronkelijke organisaties.

De terreinen van de Adviesraad zijn jeugd en onderwijs, werk en inkomen, wonen, infrastructuur, integratie, Zorg en welzijn. De Adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas. Adviezen over onderwerpen in het sociale domein of die daarop invloed hebben, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet, maar ook wonen, woonomgeving en Onderwijs.

De Adviesraad Zuidplas adviseert zowel gevraagd als ongevraagd en kijkt bij ieder advies door de ogen van de inwoners van Zuidplas en baseert zich op informatie van inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

In 2020 heeft de adviesraad meerdere adviezen uitgebracht over het plan in het sociale domein voor de nieuwe Stichting ‘Zuidplas ondersteunt’ in 2021.

Zie ook eerdere berichten in Dichtbij

Voorbeeld advies in mei 2020 over het beleidskader Sociaal Domein:

Hierin ontbraken volgens de adviesraad een aantal zaken, zoals aandacht voor toegang tot het sociaal domein voor degenen die hulp en ondersteuning zoeken en voor het verbeteren van deze toegang door de oprichting van een stichting (HOT) en een gemeentelijk toewijzingsteam (GTT). Verder een advies om meer duidelijkheid te geven over welk beleid in regionaal verband vorm moet krijgen en welke gevolgen dat heeft voor de uitwerking van de ambities. En om een financiële paragraaf toe te voegen met inzicht in de huidige uitgaven en uitgaven ten behoeve van de uitvoering van dit beleidskader.

Wat de Adviesraad betreft konden de ambities veel strakker geformuleerd worden. Teksten als ‘zo min mogelijk’ en ‘zoveel mogelijk’ horen niet in een ambitie. Het is geen of alle. Tenzij je de ambitie niet te hoog wilt stellen. Het beleidskader kan verder tekstueel eenvoudiger opgesteld worden: eenvoudiger taalgebruik, kortere zinnen. De Adviesraad waardeerde het ambitieuze karakter zeer, maar ze zijn bezorgd over de haalbaarheid en de uitvoering van het beleidskader.

Belangrijkste reactie van het College: “U adviseert om de ambities zo concreet mogelijk te omschrijven, waar mogelijk met cijfers en binnen welk tijdsbestek dit bereikt dient te worden, wat de kosten zijn en hoe gemeten gaat worden of de situatie is gerealiseerd. Dit zal niet altijd met cijfers zijn omdat in onze ogen niet alle thema’s zich lenen voor een cijfermatige benadering. Voor uitstroom naar werk wel, maar voor Langer Thuis ligt dit in onze ogen anders. Zoals eerder aangegeven hebben we gekeken of het beleidskader voldoende helder beschrijft wat de resultaten zijn geweest en/of wanneer uitwerking gepland is. De resultaten, kosten en hoe we dit gaan meten zal niet worden toegevoegd. We zijn van mening dat in een beleidskader de richting wordt uitgezet en dat in afzonderlijke deelplannen verdere resultaten, mogelijke kosten en wijze van monitoring beschreven worden. Deze deelplannen komen dan in een later stadium bij de gemeenteraad ter besluitvorming over deze deelplannen”.

Voorbeeld advies in juli 2020 met als kern het advies om de statuten voor de beoogde stichting te herzien. De adviesraad vond dat de statuten niet leiden tot een stichting die goed haar taak kan uitvoeren, omdat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur, Raad van Toezicht en gemeente en ook de  aansprakelijkheid niet duidelijk was vastgelegd. De conclusie van de adviesdraad was dat bestuur en Raad van Toezicht voor alle belangrijke (beleids-)beslissingen de goedkeuring van de gemeente nodig heeft. Daardoor zijn bestuur en Raad van Toezicht meer uitvoerder, dan dat zij inhoudelijk leiding kunnen geven aan de stichting.

Belangrijkste reactie van het College op het advies:  “In het proces om te komen tot de juiste statuten heeft het college regelmatig ‘botsproeven’ gedaan om uit te testen of deze statuten in de praktijk voldoende ruimte bieden Het is aan de stichting om de opdracht uit te voeren en aan het college in het hebben van voldoende zeggenschap en sturing. Het college is van mening dat met deze statuten een goede middenweg is gevonden”.

Meer informatie:   Adviesraad Zuidplas

Door Louis Bekker