De complexe wereld van het Sociaal Domein in Zuidplas (deel 2)

Zuidplas – In deel 1 van de complexe wereld van het sociale domein in Zuidplas stonden de vele instanties en partijen (230) die zelfstandig of samen opgesteld staan in het sociale domein van Zuidplas. En kon u lezen dat in de praktijk zorgaanbieders niet altijd kunnen voldoen aan de eisen met betrekking tot certificering, klachtafhandeling, registratie en opleidingseisen. Ook zijn er regelmatig tariefdiscussies. Met andere woorden, er is een onrustige markt met faillissementen, concurrentie tussen zorgaanbieders en een slecht functionerend vangnet. Hierdoor is het moeilijk voor de gemeente Zuidplas om de kwaliteit van zorg te waarborgen naar de inwoners.

Welk verbeterplan heeft de Gemeente Zuidplas om ervoor te zorgen dat het hoofdpijndossier ‘sociaal domein’ in 2021 beter bereikbaar wordt voor de inwoners en beter beheersbaarder wordt voor de gemeente? De gemeente wil van de huidige complexe decentralisatie van zorgaanbiedingen overgaan naar meer centralisatie van het aanbod in het sociaal domein. Het college verwacht met één loket en één organisatie grote stappen te kunnen zetten richting een optimale beantwoording van de hulpvraag van de inwoner.

Gestelde doelen: voor de bewoner, professional en partijen is duidelijk waar ze terecht kunnen met een hulpvraag, een heldere eenvoudige, eenduidige en administratief-arme ingang, geen wachttijden en korte doorlooptijden en veel ruimte voor ‘handen aan bed’ en voldoende zorg dichtbij om terugval te voorkomen d.m.v. een integrale- en lokale aanpak.

De hulpaanvraag begint in het plan bij het loket Hulp- en Ondersteuningsteam (HOT) met het verhelderen van de hulpvraag door experts en door binnen een week kortdurende hulp- en ondersteuning in te zetten voor enkelvoudige hulpvragen (80%) met het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur voor b.v. opvoeden, veiligheid, zelfredzaamheid, werk, schulden, langer thuis wonen en eenzaamheid.

De meervoudige (complexe) hulpvragen (20%) gaan door naar het Gemeenschappelijk Toewijzings team (GTT), die volgens het zelfde principe van 1,1,1 werkt. Hiervoor wordt het Gemeentelijk Toewijzings Team (GTT) versterkt met Wmo consulenten, administratieve ondersteuners en kwaliteitsmedewerkers.

Daarnaast wordt een nieuwe stichting ‘Zuidplas ondersteunt’ opgericht die de opdracht krijgt om de toegang tot hulp en ondersteuning te organiseren, informatie en advies te kunnen geven, kortstondige hulp te kunnen bieden en de zorgregie te borgen. Hiervoor wil het college medewerkers van de huidige instanties Sociaal Team, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Welzijn Zuidplas in dienst laten nemen door de nieuwe stichting, die een  ‘verbonden partij’ van de gemeente wordt, waarbij de gemeente zeggenschap heeft over de inrichting en sturing op de organisatie.

Planning: oprichting GTT per 1 januari en een kwartiermaker start met de nieuwe stichting ‘Zuidplas ondersteunt’.  In april 2021 wordt de nieuwe stichting in leven geroepen.

De geschatte aanloopkosten voor de nieuwe stichting zijn € 488.000,-, maar is nog afhankelijk van bepaalde keuzes, die nog gemaakt moeten worden.

Een aantal kanttekeningen, waarmee rekening gehouden wordt in de aanloop naar de nieuwe structuur in het sociaal domein in 2021 zijn:

-De komst van professionals met verschillende expertises en achtergronden bij het loket Hulp- en Ondersteuningsteam (HOT), hiervoor zal een aanloopfase nodig zijn om tot een goede integrale werkwijze te komen.

-Het maken van een keuze voor HOT of GTT door de huidige medewerkers van het Sociaal Team.

-Door de toevoeging van nog ontbrekende disciplines in het GTT, zullen  er bij de gemeente meer administratieve activiteiten bijkomen, omdat de gemeente die werkzaamheden in de nieuwe constructie overneemt van het Sociaal Team.

-Om de kosten van de nieuwe zorgverlening te kunnen beheersen krijgt de nieuw op te richten organisatie waarschijnlijk een budget, waarbinnen de zorg en ondersteuning geboden moet worden om te voorkomen dat er te snel lichte vormen van begeleiding ingezet worden.

Beoogd effect van de nieuw op te zetten structuur in het sociaal domein: Eenvoud, Snelheid, kwaliteit, Beheersbaarheid met een dienstverlening die bij aanvang budgettair neutraal is en waarvan de totale kosten in een periode van 5 jaar zullen dalen met 10%.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl