Bestemmingsplan Hitland van 2005 is verouderd

Foto Parkhitland.nl

Zuidplas – Op dinsdag 8 september wordt in de programmacommissie ‘ruimtelijke plannen’ gesproken over het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan Hitland. Het vorige bestemmingsplan is van 2005 en niet meer actueel en wordt planologisch opnieuw vastgelegd naar de status van 2020. Het plangebied betreft heel Hitland met uitzondering van de percelen Zelling Ver-Hitland en Klein Hitland.  

Er zijn drie zienswijzen ingeleverd, die in het bestemmingsplan 2020 zijn opgenomen.

Deze betreffen de boven- en ondergrondse hoogspanningskabels door Hitland, een agrarisch bedrijf en een aantal correcties. En in de toelichting bij het bestemmingsplan is een ruimtelijke onderbouwing opgenomen, waarin aangetoond wordt dat er voldaan wordt aan de milieutechnische eisen.

Op het recreatiepark de IJsselhoeve is het overgangsrecht van de vakantiewoningen geactualiseerd. Voor een aantal personen is een gedoogbeschikking verleend, waarbij een eventuele opvolger hier niet permanent mag wonen. Daarnaast is voor een aantal recreatieverblijven een perceelsgebonden gedoogbeschikking verleend, waarbij een eventuele opvolger hier onder voorwaarden wel permanent mag wonen.

Het gebied Hitland wordt beheerd door het recreatieschap Hitland, waarvan het beleid is gericht op een duurzaam beheer, exploitatie en instandhouding van een openbaar toegankelijk recreatiegebied. Momenteel ligt er een beheerplan 2015-2024 van het recreatieschap met o.a. de volgende doelstellingen: de instandhouding van recreatieve, natuur- en maatschappelijke waarden en het voorkomen van grootschalige ontwikkelingen in het gebied. Ook het nu geactualiseerde bestemmingsplan 2020 biedt geen opening voor grootschalige ontwikkelingen.

In 2016 heeft het ontwerpbestemmingsplan al een keer ter inzage gelegen, maar is nooit vastgesteld door de gemeenteraad, destijds zijn er vijf zienswijzen ingediend die alle opgenomen zijn in het huidige bestemmingsplan 2020.

Vervolg: na vaststelling door de gemeenteraad zal het bestemmingsplan Hitland gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen dan nog een beroep indienen.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl