Artikel 169 Gemeentewet geldt niet in Gouda?

Gouda – Wethouder Tetteroo heeft afgelopen woensdagmiddag via een telefoontje informatie over het dossier ‘Aso-woningen’ gedeeld met D66-raadslid Egbert-Jan Kuijlaars, die niet bij de andere raadsleden terechtkwam. Dit is in strijd met de Gemeentewet.

Op basis van de nieuwe inzichten besloot Kuijlaars na het telefoontje van de wethouder om de door hem ingediende motie in te trekken.

De motie, die de gekozen route van het College voor de locatiekeuze voor de Gouwe Huse moest blokkeren en die gesteund werd door de oppositiepartijen, stond diezelfde woensdagavond op de agenda van de Raadsvergadering.

Actieve informatieplicht met de voeten getreden
Volgens artikel 169 van de Gemeentewet horen alle raadsleden over dezelfde informatie te beschikken om hun taak goed te kunnen uitoefenen en moet informatie, die een enkel raadslid over een bepaald onderwerp verkrijgt, door het College met alle raadsleden worden gedeeld. In de raadsvergadering van woensdag 3 november ging dit dus mis.

Tijdens de vergadering maakte Gouda Positief raadslid Sjane-Marie Koppers, mede namens de oppositiepartijen, hier een voorzichtige opmerking over door de woorden ‘principieel punt’ te gebruiken richting de voorzitter, burgemeester Verhoeve. ‘Het druist rechtstreeks in tegen de actieve informatieplicht,’ gaf zij aan.

Artikel gaat verder na de foto


Het gebied waar de ‘aso-woningen’ moeten komen

Burgemeester draait eromheen
De burgemeester nam, ondanks zijn verantwoordelijkheid voor actieve informatieplicht naar de Raad, geen standpunt in en liet de oordeelsvorming over aan de raadsleden zelf. Het merendeel was het eens met het door Koppers genoemde principiële punt.

GBG-raadslid De Koning verwoordde het als volgt: ‘Een coalitiepartij wordt wel geïnformeerd en de andere partijen niet. We hebben vanmiddag geen mail ontvangen van de wethouder en hebben vanavond ook geen reflectie van de wethouder gekregen over wat hij heeft besproken met Kuijlaars. We moesten het hier net van de heer Kuijlaars horen.’

Navraag door de redactie aan de voorzitter van de Raad, burgemeester Verhoeve, over zijn standpunt hierover leert ons ‘dat we in een vrij land leven en dat er in een politieke omgeving vaker onderling contact is tussen een wethouder en een raadslid’. Ook liet hij weten het belangrijk te vinden dat raadsleden gelijkelijk over dezelfde informatie beschikken en schreef hij geen enkele reden te hebben om aan te nemen dat dit niet zo zou zijn.

Gemeentewet klip en klaar over informatieplicht
Echter, ook voor Gouda geldt natuurlijk de Gemeentewet en artikel 169 lid 2 en 3 zijn hierover heel duidelijk: er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen raadsleden en iedereen dient te beschikken over dezelfde informatie.

Gemeentewet artikel 169
1) Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.
2) Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
3) Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

Wethouder was niet van plan informatie te delen
Van actieve informatieverstrekking door de wethouder was in dit geval geen sprake. Sterker nog, bij aanvang van de vergadering, zei hij het tegenovergestelde (‘alles is al gezegd’) en verwees daarbij naar de eerdere vergaderingen op 20 september en 1 november.
Dat het telefoontje van de wethouder met Kuijlaars grote gevolgen had voor het dossier ‘Aso-woningen’ bleek tijdens de stemming. Door de terugtrekking van D66 werd de ingediende motie, om het College te bewegen om de kruimelprocedure in te ruilen voor een  bestemmingsplanwijziging, met 16 tegen 18 stemmen van tafel geveegd.

Rest ons de vraag: is het strafbaar om in strijd met de Gemeentewet te handelen? Wat zijn de consequenties als je de wet overtreedt? Wie het weet mag het zeggen.