Gemeente Zuidplas stimuleert de groei naar inclusieve kindcentra

Zuidplas – Aanbieders van kinderopvang, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in Zuidplas werken aan inclusie als doel en toekomstbeeld. Dit blijkt uit hun meerjarenplannen en andere strategische documenten. Op verschillende niveaus wordt gewerkt aan uitwerken en concretiseren van het groeien naar inclusieve kindcentra. Het is niet aan de gemeente om hier sturend in op te treden. Wél wil de gemeente bijdragen aan het creëren van randvoorwaarden of uitgangspunten en samenwerkingspartners actief bewegen om met dit doel aan de slag te gaan. In Zuidplas willen met name de samenwerkende partners die actief zijn in KC Koningskwartier de volgende stap gaan zetten. 

Er is geen eenduidige definitie van een inclusief kindcentrum. Wel zijn er elders succesvolle voorbeelden van inclusieve kindcentra, waarin vanuit een gezamenlijke visie met partners integraal wordt gewerkt vanuit het kind. Toegang tot jeugdhulp en verbinding van professionals is essentieel. Voorbeelden zijn de inclusieve school in Krimpen aan den IJssel en BSO’s in de regio die samenwerken met jeugdhulpaanbieders. Voor de gemeente Zuidplas houdt groeien naar inclusie in, dat er zo min mogelijk kinderen thuis zitten en dat erbij voorkeur geen kinderen worden verwezen naar scholen, opvangvoorzieningen en kinderdagcentra buiten Zuidplas. Er wordt voor kinderen met een zorgvraag, zolang het passend is, een plek gevonden binnen het reguliere onderwijs en de opvangsetting. Deze ontwikkeling van Inclusief werken heeft tijd nodig en vraagt om een cultuuromslag.

Inclusief werken beperkt zich niet tot opvang en onderwijs, maar speelt zich ook af in de wijk en in de vrije tijd. Daarom is het belangrijk dat organisaties die actief zijn op het gebied van sport, cultuur en welzijn meedenken en meedoen. Alle partners die een bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden en de ontwikkeling van een kind organiseren zichzelf rondom het kindcentrum. Dit is immers de plek waar een kind naast thuis de meeste tijd doorbrengt.

Inclusief werken vraagt om een investering in tijd en geld. Vanuit het onderwijsbudget zijn middelen gereserveerd om thuisnabij en inclusief onderwijs te stimuleren. De gemeente wil deze middelen inzetten voor kindcentra die zich hierin verder willen ontwikkelen voor het verbreden en verdiepen van de zorgstructuur en het creëren van randvoorwaarden om tot inclusie te komen. Er wordt gezocht naar manieren om bestaande onderwijs- en jeugdhulpbudgetten te koppelen en subsidiestructuren anders in te richten. In het Integraal Huisvesting Plan voor de scholen dat in november 2018 is vastgesteld, zijn middelen opgenomen om nieuw te bouwen en te renoveren scholen zo in te richten, dat inclusief werken ook ruimte-technisch mogelijk is.

Voor de gemeente zijn er, op het moment dat kindcentra aanspraak willen maken op een gedeelte van het middelen voor inclusief onderwijs door een pilot/leerwerkplaats te starten, een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden die de komende tijd verder worden uitgewerkt. KC Koningskwartier heeft zich als doel gesteld, te groeien naar een inclusief kindcentrum. Er is (bestuurlijk) commitment bij de samenwerkende partners. De gemeente wil graag nog in tenminste één ander dorp een “pilot” of leerwerkplaats starten. Er zijn hiertoe gesprekken gaande tussen de gemeente, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en aanbieders van kinderopvang.

Voorbeelden van samenwerkingsverbanden in de regio
• Samenwerkingsverband Berséba (één school in Moerkapelle) wil de ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs stimuleren. Men wil onderzoeken of extra budget kan worden gegeven aan scholen, die zich inspannen voor een breed ondersteuningsprofiel.

• Samenwerkingsverband “Aan den IJssel” (zeven scholen in Nieuwerkerk) wil starten met het extra ondersteunen van drie scholen waar inclusief werken wordt vormgegeven.

• Samenwerkingsverband Midden-Holland (één school in Moerkapelle, drie scholen in Zevenhuizen, één school in Oud Verlaat en drie scholen in Moordrecht) werkt aan het versterken van de basisondersteuning door “outreachend” te werken.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl