Van nationale omgevingsvisie naar lokale omgevingsvisie

Zuidplas – We staan in Nederland voor grote maatschappelijke opgaven, die veel invloed hebben op de inrichting van ons land, de kwaliteit van onze directe omgeving en de manier waarop we wonen en werken. Klimaatverandering, energietransitie, woningbouw, bereikbaarheid en natuurbescherming zijn vraagstukken van een enorme omvang en complexiteit, maar waarvan de praktische uitvoering ligt bij de gemeenten, zoals ook bij de gemeente Zuidplas.

In 2022 wordt de Omgevingswet naar verwachting landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Bij de aanloop naar deze wet in 2022 hoort een Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin richting wordt gegeven aan de grote opgaven waardoor Nederland de komende 30 jaar zal veranderen, te denken valt dan aan de bouw van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, gebruik van duurzame energie, aanpassen aan de klimaatverandering, de ontwikkeling van circulaire economie en de omschakeling naar kringlooplandbouw. Bij deze veranderingen moet rekening gehouden worden met een gezonde bodem, schoonwater, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving.

In de (NOVI) wordt inspiratie geboden en een kader en richting aangegeven. Alle betrokken partijen – Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, en natuurlijk ook burgers – wordt gevraagd mee te denken en bij te dragen aan de vorming van een nieuw perspectief op de grote opgaven van deze tijd. En samen te werken aan een duurzaam, economisch sterk en leefbaar Nederland, juist ook voor de lange termijn. Eerste opgave: hoe zorgen de gezamenlijke partijen ervoor dat Nederland een veilig, gezond en welvarend land blijft?

In Zuidplas heeft de gemeente in het kader van burgerparticipatie in eerste instantie gekozen voor vier informatieavonden met de inwoners, één voor elk dorp in Zuidplas. De ingebrachte ideeën, reacties en opmerkingen zijn door de gemeente Zuidplas geïnventariseerd en worden momenteel verwerkt in de nieuwe omgevingsvisie van Zuidplas.

De opgave voor de gemeente Zuidplas is dat er continu dialoog zal zijn met en tussen alle betrokkenen over de invulling van de omgevingsvisie en daarbij te stellen prioriteiten en de aanpak van de uitvoering van de plannen uit de omgevingsvisie.

Daarnaast wordt ruimte gegeven aan bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, initiatiefnemers en burgers om zelf initiatieven te ontwikkelen, mee te denken en mee te werken. Want zij zijn cruciaal voor wat betreft het realiseren van de ambities van de NOVI op lokaal niveau. De overheid (gemeente Zuidplas) zal in dit proces vooral een lerende houding moeten aannemen en zo flexibel mogelijk moeten inspelen op veranderende omstandigheden.

De vier prioriteiten in de omgevingsvisie zullen zijn:

Prioriteit 1 –  Ruimte voor klimaatadaptatie en energiestrategie

Prioriteit 2 –  Duurzaam economisch groeipotentieel

Prioriteit 3 –  Sterke en gezonde steden en regio’s

Prioriteit 4 –  Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Door Louis Bekker