‘Twee Gebroeders’ te massaal en te grootschalig

Zuidplas – De Initiatiefgroep Rabobank-gebouw Beijerinkstraat vindt de plannen voor het gebouw de ‘Twee gebroeders’ op de locatie van het voormalige Rabobank te massaal en te grootschalig. Op 8 december zal het bestemmingsplan de ‘Twee gebroeders’ opnieuw besproken worden in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Plannen van de gemeente Zuidplas. In de aanloop van deze vergadering komt de initiatiefgroep met een lijst met bezwaren tegen het gezondheidscentrum met daarboven woningen. De initiatiefgroep Rabobank-gebouw Beijerinkstraat vindt dat er tot op heden in geen enkel overleg enig begrip is getoond voor de ‘door hen aangetoonde’ overmatige parkeervraag van het huidige plan.

De zienswijze die de initiatiefgroep bij de eerste versie van het bestemmingsplan had voorgelegd is volgens de initiatiefgroep geenszins tegemoet gekomen in deze tweede versie en daarom komen ze met een aantal kritische kanttekeningen, waaronder dat 24 van de getekende parkeervakken niet voldoen aan de daarvoor geldende normen, zoals de afmetingen om veilig te kunnen parkeren. De landelijk gemiddelde aanwezigheidspercentages, waarmee gerekend is, zijn niet van toepassing, omdat de doelgroep voor de woningen voornamelijk bestaat uit senioren. Er zijn te weinig openbare parkeervakken voor minder validen, omdat het hier betreft om een gezondheidscentrum en woningen voor senioren. En er zijn geen parkeervakken gereserveerd voor in het gezondheidscentrum werkzame huisartsen.

Verder is in het inrichtingsplan niet voorzien in stalling voor fietsen en scootmobielen bij de ingang. Fietsen moeten stallen bij het winkelcentrum, hetgeen niet wenselijk is voor een gezondheidscentrum. En er is geen rekening gehouden met oplaadplekken voor elektrische voertuigen bij het aantal parkeerplaatsen.

Door de parkeerdruk, die volgens de initiatiefgroep zal ontstaan door het huidige plan van de ‘Twee Gebroeders’, zal dat bezoekers van het winkelcentrum met name op vrijdag en zaterdag weren, mede omdat boodschappenpubliek dat niet kan parkeren, ergens anders naar toe zal gaan en men vreest dat dit ten kosten zal gaan van de continuïteit van het winkelcentrum.

Ook het gebouw zelf vindt de initiatiefgroep te massaal en stelt de initiatiefgroep vragen bij het aantal behandelkamers, omdat dit gerelateerd kan worden aan het aantal benodigde parkeerplaatsen.

De initiatiefgroep stelt voor het ontwerp aan de noord-, zuid- en westzijde te versmallen met 1 meter om de ingetekende parkeerplaatsen te kunnen realiseren volgens de daartoe geldende normen. Aan de zuidzijde ontstaat zo ook voldoende ruimte voor het stallen van fietsen en scootmobielen.

Verder stelt de initiatiefgroep voor het ontwerp van de erboven gelegen woningen aan te passen met een trapsgewijze opbouw. Dat zal echter wel ten kosten gaan van het aantal geplande woningen, maar het verlaagd de parkeervraag en het omwerp vindt de initiatiefgroep dan beter passend bij de omgeving, die voor driekwart bestaat uit de laagbouw.

Er zijn 33 zienswijzen c.q. bezwaarschriften ingediend tegen het bestemmingsplan van de ‘Twee Gebroeders’ dat door het college voorgelegd is aan de gemeenteraad om vast te stellen. De meest voorkomende zienswijzen gaan over de belemmering van het uitzicht, zorgen over parkeergelegenheid die nu al vaak te hoog is, waardevermindering van de omliggende woningen, verplaatsen van bomen, negatieve impact op de woon- en leefomgeving, minder zonlicht uren, veiligheid van kinderen en schoolgaande jeugd omdat het Burgemeester Van der Meulenpad een rijweg met parkeerplaatsen wordt, het is te massaal, te weinig groen in het plan, toename geluidsoverlast, toename verkeer in de J.A.Beijerinkstraat en de te verwachten toenemende vergrijzing van de woon- en leefomgeving.

De ‘Twee Gebroeders’: het lijkt erop dat de gemeenteraad van Zuidplas voor eenzelfde schijnbaar onmogelijke uitdaging staat als Arie Evergroen in 1953 met zijn boot ‘De Twee Gebroeders’, waarmee hij destijds in het ontstane gat in de Schielands Hoge Zeedijk voer en de Zuidplaspolder redde van een overstromingsramp.

Door Louis Bekker