Opgaven woningcorporaties ernstig bedreigd

Zuidplas – De bouw en verduurzaming van betaalbare huurwoningen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam wordt ernstig bedreigd. Dit blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek over de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de ministeries van BZK, EZK en Financiën, Aedes en naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer naar de investeringscapaciteit van woningcorporaties.

10 miljard tekort
De woningcorporaties komen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam 10 miljard euro te kort. De totale opgave voor woningcorporaties bedraagt 25 miljard euro, de grootste opgave van alle regio’s in Nederland. Dit betekent dat 40% van de opgave niet gerealiseerd kan worden. Samengevat: de opgave is het grootst, de middelen zijn het schaarst. Dit tekort loopt reeds binnen afzienbare tijd sterk op. Reeds in 2024 is er bij de corporaties onvoldoende investeringsruimte om de opgaven aan te kunnen. En daar komt bij dat Vestia, een van de grootste corporaties in deze regio, nauwelijks kan en mag investeren. Dit baart de betrokkenen grote zorgen: dit betekent een nog groter tekort aan betaalbare en duurzame huurwoningen.

Oproep aan de minister
De omvang en de ernst van de knelpunten in de regio zijn groot. Hiervoor is actie nodig.

Gemeenten, woningcorporaties en provincie vragen de minister om nu maatregelen te nemen. Jan Hordijk, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen Midden-Holland en wethouder Wonen in de gemeente Zuidplas: “De tijd van onderzoeken is echt voorbij. De regio kent nu al een fors tekort van betaalbare huurwoningen. Stel corporaties op korte termijn in staat om aan de slag te gaan, zodat zo snel mogelijk het berekende tekort opgevangen kan worden. Met elkaar moeten we deze opgave ter hand nemen. Dit raakt inwoners en woningzoekenden vanwege het tekort aan betaalbare huurwoningen ook in de hele regio, nu en in de komende jaren. Zij verdienen onze gezamenlijke inspanning. Later we er met elkaar voor zorgen dat mensen ook in dit stuk van de Randstad een betaalbare huurwoning kunnen vinden.”

Daadkrachtige vervolgstappen verwacht van minister
Woningcorporaties zijn onmisbaar op de Nederlandse woningmarkt. Het bouwen, verhuren en beheren van woningen voor mensen met een smalle beurs zijn de kerntaken van woningcorporaties.

Het rapport laat zien dat voor de corporatiesector in heel Nederland structurele oplossingen noodzakelijk zijn. De situatie in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam is het meest nijpend en de urgentie voor actie het grootst. De minister erkent dit. De provincie, gemeenten, woningcorporaties en huurders in deze regio verwachten van de minister dan ook daadkrachtige vervolgstappen voor zowel de korte als de lange termijn.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl