Financiële tekorten Zuidplas de komende jaren ingeperkt

Zuidplas lijkt erin te slagen om het aanvankelijke geraamde tekort in 2022, van 3,6 miljoen, terug te brengen tot een tekort van 2 miljoen. In 2025 is het oorspronkelijk geraamde tekort van 5 miljoen zelfs gehalveerd tot 2,4 miljoen.  Goed nieuws, waar de inwoners echter weinig van zullen merken. De woonlasten stijgen desondanks de komende jaren.

 In 2022 gaat het om een geringe stijging van de woonlasten van 10 euro per huishouden per jaar, maar dit loopt geleidelijk op richting het jaar 2025. Dit blijkt uit de Meerjarenbegroting 2022-2025, die het College op 9 november voorlegt aan de Raad, samen met de Najaarsnota 2021.

Geen gratis hondenpoepzakjes meer
De lastenverhoging voor inwoners en ook bedrijven, in combinatie met bezuinigingen en een bijdrage uit de algemene reserve, moet ervoor zorgen dat Zuidplas de komende jaren toewerkt naar een sluitende begroting in 2025. Een opdracht van de Provincie. Bezuinigingsvoorstellen die het lijken te gaan halen zijn onder andere het stoppen met het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes en het afwentelen van de kosten van wettelijke GGD-inspecties op de kinderopvangorganisaties zelf.

Forse investeringen in onderwijshuisvesting
Vanwege de aankomende verkiezingen wil dit College alleen nog een aantal zaken afronden. Wethouder de Haas van Financiën spreekt van aangepaste ambities, die ongetwijfeld te maken zullen hebben met de geplande, noodzakelijke bezuinigingen. Wel wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, waaronder in tijdelijke lokalen om extra ruimte te scheppen, ook al zijn die wettelijk gezien nog niet nodig.

 Achterstanden op het gemeentehuis
Op het gemeentehuis valt nog wel wat te verbeteren, volgen de Haas. Medewerkers hebben door het langdurig thuiswerken vertraging opgelopen in hun werkzaamheden. Deze achterstand is nog niet volledig ingelopen. Ook is het lastig om nieuwe collega’s te vinden. Verder is in april 2021 stap 1 van de reorganisatie op het gemeentehuis gezet. Stap 2, met de naam ‘Van denken naar doen’ zal een jaar of twee duren, aldus de Haas.

 1 miljoen ‘over’ in 2021
Naast de Meerjarenbegroting wordt op 9 november de Najaarsnota 2021 aan de Raad voorgelegd. Zuidplas slaagt erin om het jaar 2021 positief, met een kleine plus van 1 miljoen, af te sluiten. Dat Zuidplas het huidige boekjaar met zwarte cijfers afslui,t is onder andere te danken aan een incidentele bijdrage vanuit het Rijk voor de Jeugdzorg en daarnaast dankzij extra gelden vanuit het Rijk ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen. Ook zijn er meevallers qua legesopbrengsten.

Volgens de Haas zijn de meeste plannen in 2021 gerealiseerd, waaronder het starten van de Stichting Zuidplas Ondersteunt (Zo), de nieuwe stichting waar inwoners voor alle hulpvragen op het gebied van sociaal domein terecht kunnen.