Een sluitende begroting in Zuidplas, ‘dat was een flinke klus’

Foto: Louis Bekker

Zuidplas – Het jaar 2020 wordt door de gemeente financieel afgesloten met een sluitende begroting, zonder  vergaande bezuinigingen en slechts met een beperkte stijging van de lokale woonlasten. Maar Zuidplas zit financieel wel in ‘zwaar weer’. Er moesten keuzes gemaakt worden, geeft wethouder Daan de Haas aan. Daarnaast lopen de kosten in het sociale domein, net als in andere gemeenten, sterk op en is er ondanks een sterke lobby naar het Rijk nog veel onduidelijkheid over een reële vergoeding.

Om de kosten te beperken is door het college een pakket met extra maatregelen voorgesteld om de groei in het sociaal domein te beperken, onder andere door een volgende stap te zetten met een transformatie in het sociaal domein , zie bericht van Dichtbij over Zuidplas ondersteunt Verder zullen de totale lokale lasten voor de inwoners niet meer stijgen dan 1,7%.

Oorzaken van de ‘flinke klus’ zijn o.a. Covid-19, hierdoor kreeg de gemeente te maken met extra kosten, zoals afvalinzameling- en verwerking, een vitaal proces dat onder druk kwam in vooral brengstation Nieuwerkerk en daar lange wachtrijen tot gevolg had. Verder is de afname van het aantal bijstandsuitkeringen tot stilstand gekomen, was er het actieplan ‘op weg naar werk’ nodig om inwoners goed te kunnen begeleiden naar werk en waren er middelen nodig zoals b.v. stoelen voor thuiswerkers, aanpassing bedrijfsvoering en mondkapjes en waren er ook meer overuren nodig.

Voor 2021 is de begroting sluitend, inclusief een herstelplan (zie infographic hieronder). Er zijn nog geen ingrijpende maatregelen gepland en de gemeente zal terughoudend zijn in het opzetten van nieuw beleid. Voor de jaren 2022 t/m 2024 is er een stevig tekort op de begroting, nog zonder plannen om dat op te vangen, totdat meer duidelijk is over de inbreng van de Overheid. Het tekort wordt de komende jaren mede veroorzaakt door de oplopende kosten in het sociale domein jeugd en Wmo.

Om als gemeente Zuidplas de komende jaren niet onder preventief toezicht te komen van de Provincie Zuid-Holland is door het college het herstelplan opgesteld, dat ter beoordeling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 10 november.

Positieve ontwikkelingen in 2020 waren het ontwikkelen van een CityScan, waarin met het oog op de toekomstige infrastructurele uitdagingen, het combineren van data over doorstroming, objectieve feiten en subjectieve meningen over verkeersveiligheid nieuwe inzichten geeft voor het regionale verkeers- en vervoersprogramma. De CityScan is onderdeel van het plan van de gemeente om meer data gestuurd te gaan werken. Zie ook bericht van Dichtbij Zuidplas is booming

In de wijk EsseZoom Laag zijn 10 huizen van Hoop gerealiseerd voor mensen met de indicatie ‘’Beschut wonen’. Daarnaast is er het afgelopen jaar fors gebouwd in Zuidplas en ontstaan bij alle dorpen nieuwe woonwijken. Onlangs is ‘Zuidplas Verbindt’ opstart om de dorpen, organisaties en mensen meer te verbinden en daarmee de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid.

Wethouder Schuurman geeft aan dat er dit jaar een intensievere samenwerking met de ondernemersverenigingen in Zuidplas is ontstaan. Hij maakt zich wel zorgen over de toename van het aantal bijstandsgerechtigden, maar door corona is dit nog onduidelijk, er is een nieuwe lichting ‘budgetmaatjes’ gestart in 2020 bij Welzijn Zuidplas en door CityScan kan hij beter prioriteiten stellen m.b.t. verkeersveiligheid en de actie ‘maak een punt van nul’. In 2021 zal hij vooral inzetten op de omgevingswet, een beheerprogramma voor de openbare ruimte en op de nieuwe wet ‘inburgering’.

Wethouder Jan Verbeek heeft vier belangrijke visies in zijn portefeuille. Het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (IHP) waarin belangrijke stappen gemaakt zijn, de Sportvisie met zicht op de komende 10 jaar sport in Zuidplas, de Cultuurvisie van waaruit er nu ook een erfgoedvisie klaar ligt voor de gemeenteraad in januari en de Duurzaamheidsvisie met de regionale energietransitie (RES) en de visie warmtetransitie waarin bekeken wordt welke wijken in Zuidplas van het gas af kunnen.

Wethouder Hordijk ziet vele projecten in zijn portefeuille, zoals een paar huizen bij de ingang van Moerkapelle en fase 3 van Moerkapelle. Het Posthuis in Moordrecht, renovatie van de jaren 50 wijk, verplaatsing van de voetbalvelden en daarmee ook plaats maken voor sociale woningen. Een nieuw zorgcentrum in Zevenhuizen en ook daar verplaatsing van de voetbal en de tennislocatie naar de Swanla driehoek en in Nieuwerkerk het afmaken van de Essen en de realisatie van de Twee Gebroeders op de oude Rabobank locatie in Dorresteijn. Verder wil Vestia haar woonbezit verkopen en zijn er drie gegadigden.

Het jaar 2021 is het vierde jaar van dit college en dus het ‘jaar van uitvoering’ van de visies en plannen uit het coalitie akkoord, dat vier jaar geleden is opgesteld bij de aanvang van dit College.

Op 10 november (vanaf 14:00 uur) worden de financiële stukken behandeld in de gemeenteraad.

Infographic begroting 2021 Gemeente Zuidplas:

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl