Wat doet Regio Midden-Holland voor € 1,76 per inwoner per jaar?

Midden-Holland – De gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Krimpenerwaard vormen samen de regio Midden-Holland. Het besturen van gemeenten houdt niet op bij de gemeentelijke grens, vaak zijn er grensoverschrijdende initiatieven en ook instanties, die in meerdere gemeenten actief zijn. Een gezamenlijk inkoopbeleid van de gemeenten levert besparing van kosten op, zoals b.v. in de zorg- en dienstensector. En soms gaat dat ook nog buiten Midden-Holland verder met b.v. de gemeenten Capelle aan den IJssel en/of Lansingerland. 

Wegen houden ook niet op bij de gemeentelijke grens. Het gezamenlijk ontwikkelen van het wegennet in de regio is noodzakelijk. In verband met regio overschrijdende autowegen en (snelle) fietspaden moet er ook met andere regio’s en zelfs landelijk afgestemd worden.

Verduurzaming van de energie is een gezamenlijk initiatief geworden in de Regionale Energie Strategie (RES), die door 30 regio’s in Nederland wordt opgezet, zo ook in Midden-Holland. Met vragen als waar halen we per gemeente of zelfs per wijk de warmte energie vandaan en hoe verdelen we de plaatsing van windmolens en zonnepanelen (zonneweides) om uiteindelijk aan de duurzame energiebehoefte van Midden-Holland te kunnen voldoen.

“De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding’” is de titel van de nieuwe strategische agenda voor de regio Midden-Holland voor de periode vanaf 2020. In de agenda staan een viertal inhoudelijke ‘tafeloverschrijdende opgaven’, namelijk: Op weg naar 2050 energie- en klimaatneutraal, bereikbare woon- en werklocaties, toekomstbestendige economie door verbinding onderwijs en arbeidsmarkt en voldoende en passende woningen.

De belangrijkste raakvlakken tussen de gemeenten vind je in de economie- onderwijs- arbeidsmarkt, verkeer en vervoer, ruimte en wonen, duurzaamheid en het sociaal domein. Voor elk onderdeel is een apart programma opgesteld.

Economie: wat zijn bijvoorbeeld de economische doelen van de regio Midden-Holland?

Een veelkleurige economische regio, een sterke en duidelijke positie innemen tussen de andere aangrenzende regio’s en verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dit zijn moeilijk meetbare doelen, daar zijn dan projecten voor nodig met aantoonbare speerpunten om resultaten te kunnen bereiken. Midden-Holland zorgt voor het delen van kennis, versterken van netwerken en het behartigen van de belangen in regionale, interregionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden en netwerken. In ons poldermodel of consensusmodel van besturen zijn deze activiteiten onmisbaar. Bij de vijf gemeenten van Midden-Holland staat verbetering samenwerking van het onderwijs met het bedrijfsleven hoog op de agenda van de wethouder economie.

Verkeer en Vervoer: dit programma is duidelijker, wegen en openbaar vervoer houden niet op bij de grens van een gemeente, dus is overleg en afstemming regionaal en landelijk noodzakelijk. De activiteiten bestaan uit lobbyen, samenwerken en projecten uitvoeren.

Voorbeelden van lobbyen zijn het verbreden van de A20 van Nieuwerkerk aan de IJssel tot het Gouwe viaduct en de ontwikkeling van station Gouweknoop. Samenwerking richt zich op het onderzoeken van bijvoorbeeld de ontsluiting greenport Boskoop, oplaadpunten voor elektrische auto’s en het combineren van doelgroepenvervoer. Voorbeelden van lopende projecten zijn onderzoek externe ontsluiting van Moerkapelle en het oplossen van knelpunten in smalle wegen buiten de bebouwde kom. In het kader van de strategie ‘Vitale regio en bereikbare woon- en werklocaties’ verwacht Midden-Holland dat er de komende jaren diverse projecten opgestart zullen worden.

Ruimte en wonen: Doelen zijn een goed functionerende woningmarkt met ruimte voor innovatie, aansluiting bij de behoefte van woningen, passend in de verstedelijkingsopgave, aandacht voor OV bereikbaarheid, en het benutten van de kansen die slappe bodem biedt.

De verstedelijkingsopgave gaat onder andere over functiemenging, klimaatadaptatie, ruimtelijke adaptatie, bereikbaarheid, leefbaarheid en alle ingewikkelde vraagstukken die daarbij komen. Het gaat niet alleen om huizen bouwen, maar over al die opgaven die in de ontwikkeling van steden nodig zullen zijn in de komende 30 jaar.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld het verbinden van ruimtelijke- en woningbouwopgaven aan de Regionale Energie Strategie (RES) met betrekking tot duurzaamheid en de energietransitie. En Midden-Holland biedt zich aan als proeftuin voor innovaties op het gebied van slappe bodem.

Duurzaamheid: de ontwikkelingen in duurzaamheid zoals energie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit gaan steeds sneller. Het programma Regionale Energie Strategie (RES) is landelijk in alle regio’s opgestart en omvat alle vormen van energie opwekking en energielevering. Daarnaast wordt circulariteit en biodiversiteit gestimuleerd door Midden-Holland. Ook is er aandacht voor het Schone Lucht Akkoord, dat met de landelijke Overheid is afgesloten en een pakket aan maatregelen bevat om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken.

Activiteiten: Midden-Holland biedt kennis en ervaring over duurzaamheid aan bedrijven in de regio om ze te stimuleren en te ondersteunen bij hun duurzaamheidsopgave.

Het programma Regionale Energie Strategie (RES) wordt door Midden-Holland vervolgd op basis van de landelijke opgavestelling. Projecten voor het circulair maken van de regio, biodiversiteit, bodemdaling, veenverlies en leefomgevingskwaliteit zullen daarnaast maximaal aandacht krijgen.

Sociaal Domein: ‘Zorgzaam en verbonden’ is de kernboodschap voor het sociaal domein in Midden-Holland. Doelstelling is om een ondersteuningsaanbod voor kwetsbare inwoners aan te bieden. Voor de Jeugdwet, de wet Maatschappelijke ondersteuning en de  decentralisatieopgave voor Maatschappelijke zorg is een gezamenlijke visie opgezet met een aantal speerpunten, zoals inwoners staan centraal, de gemeente voert de regie en stuurt op resultaat, iedereen kan meedoen, investeren in preventie en één client/gezin- één aanpak- één regisseur.

Activiteiten: er zijn in 2020 acht programma’s geformuleerd om de zorgtransformatie te versterken en de sturing op gecertificeerde instellingen te vergroten. Daarbij zijn gemeenten aangewezen als ‘bestuurlijke trekker’, zoals Gouda en Zuidplas voor het ‘beschermen van jeugdigen’ en Krimpenerwaard en Zuidplas voor de aansluiting ‘jeugdhulp-passend onderwijs’ en Gouda en Zuidplas voor ‘gedeelde zorg’ voor kwetsbare ouderen.

Verder zijn er nog activiteiten van Midden-Holland om de cultuur educatie te bevorderen binnen het primair onderwijs, de culturele instellingen en de gemeenten. En richt Midden-Holland zich op het Groene Hart om daar de vrijetijdseconomie te versterken en om op termijn in de top 10 te komen van de bekendste toeristische-recreatieve gebieden in Nederland.

Het poldermodel (consensusmodel), dat in Nederland onderdeel is van het democratische proces, betekent veel overleggen, interactie met colleges, gemeenteraden, andere regio’s, provincies en de landelijke overheid en dat moet leiden tot zichtbare en meetbare resultaten in Midden-Holland.

Wat Midden-Holland de gemiddelde inwoner brengt is hierboven samengevat, maar wat kost het de inwoner in de vijf gemeenten van Midden-Holland? De bijdrage per inwoner is € 1,76 per jaar, hetgeen neerkomt op ca € 407.000,- bijdrage per jaar door de vijf gemeenten, die  gezamenlijk 231.752 inwoners in Midden-Holland hebben. Dit bedrag is nodig voor de organisatie binnen Midden-Holland. Daarnaast is er een gezamenlijke financiële bijdrage van de gemeenten voor projecten begroot ter waarde van ca € 500.000, maar deze zijn mede afhankelijk van de uit te voeren projecten en de directe betrokkenheid van een gemeente bij het project.

Uitgangspunt van Midden-Holland is een versterking van de belangenbehartiging, de lobby waarbij op de juiste strategische tafels de speerpunten uit de programma’s van de regio geagendeerd kunnen worden. De samenwerking wordt vormgegeven aan de hand van een strategische agenda van de genoemde vijf programma’s. Iedere gemeente draagt zorg voor een bestuurlijk trekker van een programma. Tevens draagt iedere gemeente zorg voor een ambtelijk programmasecretaris en de bij de regionale samenwerking betrokken ambtenaren bewegen zich binnen allerlei netwerken. De programmasecretaris richt zich op het coördineren van processen en het sturen naar resultaat. De inhoudelijke deskundigheid wordt ingebracht door bij de onderwerpen betrokken ambtenaren en stakeholders.

Door Louis Bekker

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via redactie@dichtbijhetnieuws.nl