Regio Midden-Holland zet stap in energietransitie

Lelystad, Netherlands

Er komen grote windturbines (67 stuks) en 544 hectare zonnepanelen in Midden-Holland. Dit staat in het plan van de regio Midden-Holland, als onderdeel van de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES).

Duurzame elektriciteit in Midden-Holland
De stuurgroep heeft voor de RES de ambitie uitgesproken om in Midden-Holland in 2030 0,435 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken door middel van zonne- en windenergie op land. Met deze 0,435 TWh neemt de regio een evenredig aandeel (namelijk 1,24%) van de landelijke opgave van 35 TWh, zoals in het Klimaatakkoord is vastgelegd. Dit aandeel is gelijk aan de elektriciteitsvraag van de regio. Om een idee te krijgen: 0,435 TWh staat gelijk aan de elektriciteitsopwekking door 544 hectare aan zonnepanelen op dak of zonnevelden of ongeveer 67 grote windturbines van 3 megawatt.

De stuurgroep van de RES bestaat uit overheden (Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden), de netbeheerders (Stedin en Alliander) en verschillende regionale en lokale maatschappelijke partners: energiecoöperaties, duurzaamheidsplatformen van bedrijven, boeren en tuinders, natuur- en milieuorganisaties, onderwijs, woningcorporaties en zorginstellingen.

In het voorlopige concept van de RES staat nog niet op welke plekken de opwekvoorzieningen moeten komen. Het betreft een eerste, globale schets van verschillende denkrichtingen en dient als start voor verschillende processen. Zoals bespreking in de gemeenteraden, provinciale staten, waterschapsbesturen en met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Naast opwekvoorzieningen gaat de concept-RES ook in op alternatieven voor warmte (in plaats van aardgas), de effecten ten aanzien van ruimtegebruik, natuur en landschap en de benodigde aanpassingen in de netinfrastructuur (masten, leidingen, verdeelstations et cetera).

Participatie na de zomer
Vóór 1 juni bieden de colleges van burgemeesters en wethouders van de vijf betrokken gemeenten, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie en de besturen van de betrokken waterschappen de voorlopige Concept RES aan hun volksvertegenwoordigende organen aan. Tegelijkertijd ontvangt het Nationaal Programma RES de inzending van de 30 verschillende RES-regio’s en bekijkt ze in samenhang. Na bespreking in de raden en in de staten wordt de concept-RES uiterlijk op 1 oktober 2020 definitief ingediend.

Vanaf het najaar (2020) vult de regio de lokale en regionale participatie voor uitwerking van de RES gerichter in. De vorm waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de situatie (o.a. Corona-maatregelen) op dat moment. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven te betrekken bij de invulling van de plannen. Zo kan een zo goed mogelijke regionale, ruimtelijke en maatschappelijke afweging tot stand komen.

Op basis van de maatschappelijke participatie en de bestuurlijke en politieke afwegingen daarin, wordt een definitief regionaal energieplan, de RES 1.0 opgesteld. Dit plan dient in juli 2021 gereed te zijn. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zodoende kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl