Meer ruimte voor wonen, groen en energie: ontwerp omgevingsvisie Gouda klaar

Gouda – Het ontwerp van de Omgevingsvisie Gouda ligt ter inzage. In de Omgevingsvisie gaat het om de vraag hoe Gouda er in ruimtelijke opzicht in de toekomst uit ziet, welke fysieke ontwikkelingen we in de stad zien, welke kansen én uitdagingen er zijn en hoe Gouda daarmee wil omgaan. Wethouder Tetteroo: “Samen met inwoners, organisaties en ondernemers is afgelopen tijd de Omgevingsvisie gemaakt.

Met deze visie zorgen we ervoor dat Gouda een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Ik zie uit naar de inspraakreacties uit de stad!” Ook wethouder Van Vugt is tevreden met het resultaat: “Ruimte is schaars in Gouda. Stevige keuzes met breed draagvlak en oog voor de cultuurhistorische structuren van de stad zijn nodig de komende tijd.”

In de Omgevingsvisie wordt richting gegeven via 5 Goudse speerpunten, namelijk; het behoud van de historische stad, duurzaam stedelijk ontwikkelen, prettig woon- en leefklimaat bevorderen, gezondheid stimuleren en de sterke economie en regionale positie behouden. Om deze opgaven op te lossen moeten er keuzes worden gemaakt. Soms stelt dat de gemeente voor dilemma’s. Er zijn veel goede ideeën, maar de ruimte in de stad is beperkt. De extra ruimte die voor woningbouw, klimaat/groen en energie nodig is betekent bijvoorbeeld ook minder plek voor andere functies, tenzij hiervoor creatieve oplossingen worden gevonden. De opgaven én de keuzes die Gouda heeft gemaakt zijn te zien in de ontwerp omgevingsvisie.

De gemeente heeft de visie opgesteld samen met de stad. Zo waren er (digitale) bijeenkomsten met onder meer belangenorganisaties, ondernemersverenigingen, buurgemeenten en buurt- en wijkvertegenwoordigers. Ook ging de gemeente met Gouwenaars in gesprek over de keuzes die gemaakt moeten worden en over de definitieve richting van de Omgevingsvisie. Verder heeft de gemeente via de app ‘Gouda Denkt Mee’ de mening van inwoners gevraagd. Tot slot is de eerder gegeven input van inwoners op de Toekomstvisie 2019 gebruikt.

De ontwerp-Omgevingsvisie ligt van 14 oktober tot en met 24 november ter inzage. De Omgevingsvisie en de bijbehorende Plan-Milieu Effect Rapportage is online in te zien. Als de reacties zijn verwerkt, wordt de Omgevingsvisie begin 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad.