Kosten sloop Turfmarktkerk voor belastingbetaler nu al ruim 1 miljoen euro

Gouda – De sloop van de Turfmarktkerk kostte de overheden (ODMH en gemeente Gouda) tot december 2020 tenminste 1 miljoen euro. Dit blijkt uit vragen van raadspartij Gemeentebelangen Gouda aan het College van B&W. Op 19 oktober jl. wilde de partij weten wat de hele Turfmarktkerkaffaire de belastingbetaler nu had gekost. Het bedrag staat nog niet vast, een bedrag van meer dan 4 ton zit vast aan de sloop, een onderwerp dat op dit moment voorligt bij de Rechtbank Den Haag.

Onderdeel van het kostenplaatje zijn de kosten die omgevingsdienst ODMH heeft gemaakt, kosten voor inhuur van personeel en deskundigen, juridische bijstand en de sloopkosten. Ook wordt een bedrag gespecificeerd die de gemeente nog verwacht kwijt te zijn.

Inhuur van expertise
Vooral de juridische kosten lopen op: 157.543 euro ex. BTW. Hierbij kun je denken aan kosten aan Wob-verzoeken, rechtszaken en juridische advisering. Het uurloon van ambtenaren kostte in de drie jaar die de zaak duurt naar schatting zo’n 60.000 tot 80.000 euro. Inhuur van externe krachten kostte de gemeente ruim 55.000 euro en aan ingehuurde deskundigen was zij ruim 80.000 euro kwijt.
Onder die laatste vallen ook de bureaus die werden ingehuurd om het recente StAB rapport in diskrediet te brengen. De gemeente diende in december 35 pagina’s zienswijzen in, die vrijwel allemaal ongegrond werden verklaard.

Sloopkosten
Het hoogste zijn de kosten voor het slooptraject: 531.800 euro (excl. btw). Hierin zitten alle kosten, ook de kosten die zijn gemaakt voor het bestuursdwangtraject voor de sloop. De gemeente heeft in december 2019 verklaard een groot deel van deze kosten op de eigenaar te verhalen. Een besluit over de rechtmatigheid hiervan ligt nu voor bij de rechter.

Ontbrekend
Ook ontbreken nog diverse posten, zo zegt Jan de Koning (GBG) in een reactie. Zo zijn alleen de bedragen weergegeven die niet waren begroot. Kosten die ODMH en de gemeente in de begroting hadden ingecalculeerd ontbreken daardoor. Ook ontbreken de kosten van de noodverordening, de planschade en het voorbereidingsbesluit. Experts verwachten dat deze nog flink in de papieren kunnen lopen. Veel hangt af van de uitspraak van de Haagse rechtbank; de zaak komt voor op 8 april 2021.