Wat heeft de Raad in Zuidplas in 2020 besloten?

Zuidplas – Terugkijkend op het jaar 2020 ontstond de vraag ‘Wat heeft de Gemeenteraad in het afgelopen jaar (digitaal) besloten?’ En met name dan voor de inwoners van Zuidplas natuurlijk, geen mooie verhalen van politici, maar de concrete feiten:

Om te beginnen heeft de Raad in januari het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Sportpark ’t Ambacht in Moordrecht vastgesteld en heeft daarbij een amendement aangenomen om het investeringskrediet met € 110.000,- te verhogen ten behoeve van een nieuw fietspad.

In dezelfde maand heeft de Raad besloten om het Commissariaat voor de Media te adviseren om de zendmachtiging in Zuidplas voor de komende vijf jaren aan de Stichting Gouda Media te gunnen.

In 2022 komt er landelijk een nieuwe omgevingswet en de Raad heeft vooruitlopend hierop unaniem de motie ‘Startnotitie Omgevingsvisie Zuidplas’ aangenomen.

Vanwege het toenemende aantal hulpvragen in het sociaal domein heeft de raad besloten om incidentele budgetten en een structureel budget voor extra inzet van personeel beschikbaar te stellen, vanuit de bestemmingsreserve voor het sociaal domein.

Via een motie ‘Betaalbare woningen’ heeft de Raad het college opgeroepen om actie te ondernemen en hen te informeren over de mogelijkheden, die flexwonen kan bieden om acute knelpunten op gebied van volkshuisvesting te helpen oplossen.

De raad heeft het verzamelplan 2019 aangepast m.b.t. de Molens Rottedijk, betreffende foutief bestemde bouwvlakken in het Bestemmingsplan Herziening Tweemanspolder en polder De Wilde Veenen.

De raad heeft een investeringskrediet van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de bouwkundige aanpassingen in de sporthal van Swanla in Zevenhuizen ter bestrijding van geconstateerde vochtproblemen en om een incidenteel budget van € 15.000,- beschikbaar te stellen voor energiekosten en mobiele verwarming in het jaar 2020.

Voor de ontwikkeling van het Middengebied heeft de Raad besloten om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 640.000,- voor de voorbereiding van de besluitvorming van de ontwikkelingsvisie c.q. masterplan Middengebied.

De Raad heeft het college opgeroepen om aan het kabinet het signaal af te geven dat de raad van de gemeente Zuidplas zich achter het initiatief “Coalition of the Willing” schaart en de bereidheid uitspreekt om zich nu en in de toekomst in te spannen om, indien nodig, kinderen uit Griekse opvangkampen op te vangen.

Een motie voor een vervolgonderzoek m.b.t. de recreatieparken in Zuidplas is door de Raad verworpen.

Vanwege ruimtelijke en economische strijdigheden heeft de raad besloten geen medewerking te verlenen aan de aanvraag voor het realiseren van een nieuwe schuur van 400 m² ten dienste van een loon- en aannemersbedrijf aan de Derde Tochtweg 10 te Moordrecht.

De Raad heeft het gewijzigde Bestemmingsplan Julianastraat 92-94 Moerkapelle vastgesteld  om een agrarische bestemming om te zetten naar een bedrijvenbestemming, waarbij er een extra bedrijfswoning en twee bedrijfshallen mogelijk gemaakt worden.

Een motie om de overheid in Den Haag kenbaar te maken dat de raad tegen een landelijke huurverhoging is, wordt door de Raad verworpen.

Voor de verbetering van de toegang tot het sociaal domein heeft de Raad besloten de stichting ‘Zuidplas ondersteund’ op te richten in 2021 en een incidenteel investeringsbudget van € 488.000, beschikbaar te stellen, met de mogelijkheid om de Raad tijdig te informeren bij overschrijding van dit budget.

De Raad heeft het plan Scholen Basisonderwijs 2021-2023 vastgesteld, met hierin opgenomen een interconfessionele school in het Koningskwartier in Zevenhuizen, hiermee werd de rijksbekostiging per 1 augustus 2021 zeker gesteld.

De Raad heeft bevestigd dat rapporten en plannen voor het Middengebied onder geheimhouding vallen.

De Raad heeft het college gevraagd om te onderzoeken of de afvalpas eerder uitgegeven kan worden bij nieuwbouwwoningen.

De raad heeft besloten om een motie aan te nemen waarbij zij het college oproept onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor lesprogramma’s waarbij lokale ondernemers gastlessen geven op de lokale scholen in Zuidplas.

De raad heeft besloten parkeerplaatsen voor Tesla’s niet te gaan verbreden.

De raad heeft besloten dat er in Zuidplas geen PMD-containers komen. PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons.

De Raad heeft het college verzocht om een onderzoek te doen naar inbreidingslocaties voor woningen in de bestaande dorpen.

De Raad heeft besloten om de Sport- en accommodatievisie 2020- 2030 vast te stellen en het beschikbaar stellen van een structureel budget van € 50.000 per jaar vanaf 2021 voor de duur van de sportvisie.

De Raad heeft zich aangesloten bij het initiatief “Raden in Verzet” om zo de lopende bestuurlijke initiatieven via VNG naar de Overheid kracht bij te zetten.

In een Verzamelplan 2020 is het volgende besloten: functieverandering van agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning op de Verbindingsweg 8 Nieuwerkerk aan den IJssel, Verbindingsweg 12 Nieuwerkerk aan den IJssel, Oogstpad 13 Moerkapelle en Knibbelweg 9f en 9h. En aanpassingen voor Rottekade 11 Zevenhuizen (vergroten van het bouwvolume), De Britten 13 Nieuwerkerk aan den IJssel (verplaatsen van het bouwvlak), Dorpsstraat 204/206 Zevenhuizen (bestemmingswijziging van ‘wonen’ naar ‘centrum’ t.b.v. een tandartspraktijk) en het Zuideinde 5 Zevenhuizen (vergroten van het agrarisch bouwvlak). Het voorstel om op de ’s-Gravenweg 9 een bestemmingswijziging van agrarisch bedrijf naar wonen t.b.v. drie vrijstaande woningen mee te nemen is door de Raad vanwege de omvang uit het verzamelplan gehaald

De Raad heeft het Treasurystatuut 2020 van de gemeente Zuidplas vastgesteld met als doel:

het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele, voor de gemeente zo gunstig mogelijke condities. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en de externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities en het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido)

Het voorstel van het College voor een snelfietspad van Gouda naar Rotterdam is door de Raad terug naar de ontwerptafel gestuurd na de vele bezwaren van inwoners uit Moordrecht.

De raad heeft besloten de concept Regionale Energie Strategie (RES) in te dienen bij de NP RES en deze te gebruiken als basis voor de RES 1.0. Hierbij zijn een aantal moties aangenomen m.b.t   leveringszekerheid van de gekozen energiemix, lokaal eigendom: iedereen moet kunnen meedoen aan de energietransitie, inzicht in individuele opwerkmogelijkheden gemeenten en het versnellen van de woningisolatie.

Het bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan van de Sjaloomlocatie in Moordrecht is vastgesteld door de Raad.  Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van vier vrijstaande woningen mogelijk gemaakt op het terrein van de voormalige Sjaloomschool aan de Vierde Tochtweg te Moordrecht.

In 2020 is heeft het College het schone lucht akkoord (SLA) meeondertekent en de Raad vraagt het college zich in te zetten om kennis over stoken van hout bij de inwoners te vergroten om op die manier te komen tot bewustwording en vermindering van houtstook in de gemeente.

De Raad heeft het Beleidskader Sociaal Domein vastgesteld, dat de komende jaren richting geeft aan het beleid binnen het sociaal domein en inclusie bevordert in de gemeente. Het beleidskader bevat zowel een opsomming en verdieping van bestaand beleid als nieuw beleid met als uitgangspunten gelijkwaardigheid, solidariteit, autonomie en participatie.

De raad heeft voor het beleidskader Armoede en Schulden besloten voor 2020 € 25.000 incidenteel en voor 2021 €47.000 structureel beschikbaar te stellen ter realisatie van (verbeter)acties, zoals de toegenomen vraag bij Stichting Leergeld en een nieuwe wettelijke taak rondom ‘vroegsignalering’ van schulden.

De Raad heeft besloten voor een geactualiseerde lijst met waardevolle bomen in Zuidplas geen wensen en bedenkingen te hebben. De motie om het Raadhuisplein in Nieuwerkerk aan den IJssel te vergroenen werd verworpen.

Zuidplas kreeg in Anna Lamot van de basisschool ’t Reigerbos in Zevenhuizen een nieuwe kinderburgemeester voor dit schooljaar.

De raad heeft besloten om het gewijzigde bestemmingsplan Hitland 2020 vast te stellen, naar aanleiding van een zienswijze (betreffende Landgoed de Olifant) die nog niet meegenomen was en de huidige situatie niet meer in overeenstemming was met het oude bestemmingsplan.

De Raad gaat hun vergaderstelsel vanaf 1 januari 2021 aanpassen, de programmacommissies Planning en Control, Ruimtelijke plannen en Duurzaamheid & Klimaatadaptatie worden opgeheven. Daarnaast heeft de raad besloten drie nieuwe programmacommissies Bestuur en Middelen, Samenleving en Ruimte in te stellen en de raadswerkgroepen Sociaal Domein en Omgevingswet op te heffen.

Met mutaties heeft de Raad dit jaar de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de  programmabegroting 2021-2024 van het College vastgesteld. Voorbeelden uit de najaarsnota zijn het ophogen van het voorbereidingskrediet voor Knibbelweg Oost (€ 30.000), Swanladriehoek (€ 170.000) en het Middengebied (€ 600.000).

Naar aanleiding van de Zomernota 2020 werd duidelijk dat de financiële situatie voor Zuidplas onhoudbaar geworden was. De steeds verder oplopende kosten in het sociaal domein konden niet meer opgevangen worden binnen de bestaande begroting. Het college stuurde daarom aan op een sterke lobby voor een realistische vergoeding vanuit het Rijk en gaf aan tot een sluitende begroting te willen komen voor het begrotingsjaar 2021, echter zonder de zojuist genoemde oplopende kosten vanuit het sociaal domein. Voor de begroting van 2021 is een Herstelplan vastgesteld.

Vanwege dat steeds meer mensen het slachtoffer worden van gedigitaliseerde criminaliteit of digitale criminaliteit zoals ‘tikkiefraude’ of het onbedoelde vrijgeven van bankrekeningen heeft de Raad heeft het college opgeroepen om samen met (veiligheids)partners in 2021 een digitaal veilig bewustwordingscampagne te starten onder de inwoners van de dorpen.

Voor de het gebied de ‘Kleine Vink’ is de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) vastgesteld. In de BIZ betalen de ondernemers in samenwerking met de gemeente voor werkzaamheden om het gebied te verbeteren. Voorbeelden zijn: bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting en bestrijden van criminaliteit door bijvoorbeeld camerabewaking.

Voor het Integraal KindCentrum (IKC) Koningskwartier Zevenhuizen heeft de Raad besloten een krediet van € 8.645.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie.

De raad heeft besloten het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) Zuidplas vast te stellen en in te stemmen met een begrotingswijziging, behorend bij het VGRP. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vormt de financiële en beleidsmatige kaders voor de rioleringszorg en richt zich op de thema’s afvalwater, hemelwater, grondwater en stedelijk oppervlaktewater. Nieuw in het VGRP is het onderwerp klimaatadaptatie, omdat veel effecten van klimaatverandering direct impact hebben op de thema’s van het VGRP.

De raad heeft besloten, na het aannemen van de amendementen ‘Communicatie nieuwe inwoners’ en ‘Maatregelen verbetering afvalscheiding’, de ambitie ten aanzien van afvalscheiding te behouden als doel voor de langere termijn en financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen (€ 189.000 in 2021 en € 126.000 in volgende jaren). Hierbij werd de motie om de loopafstand in de maatregelen niet te verruimen verworpen door de Raad.

De motie ‘Orange the World’ werd door de Raad verworpen. Het initiatief “Orange the World” ziet toe op het oranje verlichten van kenmerkende gebouwen of objecten om hiermee aandacht te wekken voor het geweld tegen vrouwen en meisjes.

De Raad heeft besloten wensen en/of bedenkingen aan de burgemeester mee te geven ten aanzien van het Regionaal toepassingskader ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ ter bespreking in het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

De raad heeft unaniem besloten aanpassingen (bezoekersfaciliteiten) aan de linker turfschuur van de Steenovens te laten verrichten en voor de benodigde aanpassingen een investeringsbudget van € 100.000 ter beschikking te stellen.

De raad heeft besloten om de tot 10 december 2020 verleende ontheffing aan wethouder Jan Hordijk van de verplichting om als wethouder ingezetene te zijn van de gemeente Zuidplas met 1 jaar te verlengen tot 10 december 2021.

De raad heeft het college opgeroepen een inventarisatie te (laten) verrichten naar de mogelijke locaties en beschikbaarheid van openbare en opengestelde toiletten, in nauw overleg met partijen zoals horeca en winkelgelegenheden, en onderzoek te doen naar de realisatie van openbare dan wel opengestelde toiletten en de daarmee gepaarde kosten en de raad over de ontwikkelingen te informeren.

Regelmatig heeft de Raad in 2020 begrotingen en begrotingswijzingen vastgesteld, waarbij wel of niet een zienswijze werd ingediend, zoals voor het Bedrijvenschap Regio Gouda,  Regio Midden-Holland, Grondbank RZG Zuidplas, GR-IJsselgemeenten, ODMH, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG), Recreatieschap Hitland, Recreatieschap Rottemeren, Streekarchief Midden-Holland en Promen.

In 2020 wijzigingen in raad:

In 2020 is de heer A. (Ard) Bakker (ChristenUnie/SGP) toegelaten als lid van de gemeenteraad van Zuidplas en de heer M.D. (Matthijs) Bon (VVD) is benoemd als fractieadviseur.

De heer P. (Peter) Molenaar (ChristenUnie/SGP)  is benoemd tot lid van het presidium, eerste waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en tot waarnemer van de burgemeester bij verhindering van alle wethouders. De heer A. (Ard) Bakker is tevens benoemd tot lid van de auditcommissie en benoemd als voorzitter van de auditcommissie.

De heer M.H. den Hollander (CDA) is toegelaten als lid van de gemeenteraad van Zuidplas. En de heer B.P.J. de Ruiter (CDA) is benoemd tot permanent lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven van de gemeenteraad van Zuidplas.

Overzicht Raadsleden in Zuidplas:

Voorzitter: Burgemeester Han Weber

VVD: Ferry van Wijnen, Jan Ambachtsheer, Jos Wiegman, Cindy Uit de Bulten, Leendert Karreman, Annika van Gerwen-Westerling, Sep Pouwels-Nahrvar

ChristenUnie/SGP: Cock van der Spek, Peter Molenaar, Ard Bakker,  Willem-Jan Verdoes, Dagmar Ambachtsheer-de Vries, Johan Snoei

CDA: Tinet de Jonge-Ruitenbeek, Pien Meppelink, Benno de Ruiter, Wim Janse, Mark den Hollander

PvdA/GroenLinks: Johan Helmer, Martin Damen, Jacques Bovens

D66: Frans Klovert, Chantal Bon-van de Griek

NEZ: Paul van Drenth, Jan Smit

SP: Jan Baas, Serena Rodenburg

Door Louis Bekker