De Twee Gebroeders: wel of niet voldoende parkeerplaatsen straks?

Foto Initiatiefgroep, één van de vele m.b.t. parkeerdruk

Zuidplas – De Commissie Ruimtelijke Plannen van de gemeente Zuidplas heeft op 8 december jl. groen licht gegeven voor een beslissende bespreking in een eerstvolgende gemeenteraadsvergadering over het bouwplan van projectontwikkelaar Stebru op de voormalige Rabobank locatie in de J.A.Beijerinkstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Over de komst van een Zorgcentrum met daarboven appartementen is iedereen het eens, ook de Initiatiefgroep Rabobank-gebouw Beijerinckstraat. Alleen blijft er een groot verschil van inzicht met Stebru over de toekomstige te verwachten parkeerdruk rond de ‘Twee Gebroeders’. Tijdens de behandeling in de commissie ontstond een uitgebreide discussie over het toekomstige aantal en ook de omvang van de geplande parkeerplekken voor de toekomstige bewoners, hun bezoekers, het personeel en de bezoekers van het Zorgcentrum en het winkelend publiek van Winkelcentrum Dorrestein. Het zit de initiatiefgroep dwars dat het onderzoeksbureau SPARK (ingezet door Stebru) ruim aandacht kreeg om hun onderzoek toe te lichten in de Commissie vergadering.

Want niet uitgenodigd bij de Commissie was het door de PLUS/winkeliersvereniging Dorrestein geconsulteerde en professionele bureau Royal Haskoning DHV, dit bureau plaatste aanzienlijke kanttekeningen bij het bouwplan ten aanzien van een onaanvaardbare parkeerdruk, het aantal beschikbare- en benodigde parkeerplaatsen, het ontbreken van een door wethouder Hordijk toegezegd representatief parkeeronderzoek, de te beperkte maatvoering van de parkeerplaatsen in het inrichtingsplan en de trottoirs die veel te smal bemeten zijn en met name voor gehandicapten en bezoekers van het gezondheidscentrum nauwelijks bruikbaar zullen zijn.

Wethouder Hordijk heeft tijdens de commissie wel uitgesproken op zoek te gaan naar extra parkeervakken. Er zijn al twee extra parkeervakken gevonden, deze zullen worden gerealiseerd op de plek waar nu een stallingsruimte is voor de drie papiercontainers op de parkeerplaats achter het winkelcentrum. Er zullen dan elders ondergrondse papiercontainers geplaatst worden. De vraag is of de ondergrondse papiercontainers net zoveel vulcapaciteit zullen hebben als de huidige drie bovengrondse papiercontainers, want van deze wordt veel gebruik gemaakt door de Nieuwerkerkers.

Het ontwerp bestemmingsplan voor de Twee Gebroeders voorziet in de bouw van 42 huurappartementen, verdeeld over drie verdiepingen, met op de begane grond ruimte voor de vestiging van een gezondheidscentrum. Volgens wethouder Hordijk zijn er geen plannen voor het omzetten van de huurappartementen naar koop. Voor het Zorgcentrum zijn nog geen zorgaanbieders gevonden en dus bestaat er nog twijfel bij de Initiatiefgroep over de invulling van het gezondheidscentrum en de bijbehorende parkeerbehoefte.

De initiatiefgroep is de initiator geweest van een Gezondheidscentrum op deze locatie. Ook de realisatie van een aantal appartementen heeft steeds hun instemming gehad, maar de schaal moet volgens hen wel passend zijn bij een duurzame woon- en leefomgeving.

De initiatiefgroep heeft zowel Stebru als de gemeente voorgesteld het bouwplan aan te passen. De door hen voorgestelde aanpassingen leiden enerzijds volgens hen tot meer ruimte voor o.a. veilige parkeervakken en anderzijds tot minder vraag naar parkeerplaatsen.

De behandeling van het ontwerpbestemmingsplan van de ‘Twee Gebroeders’ komt nu op de agenda van de raadsvergadering, waarschijnlijk op 19 januari 2021. De initiatiefgroep hoopt dat in deze beslissende raadsbijeenkomst de raadsleden rekening zullen houden met de onderbouwde wensen en gerechtvaardigde belangen van omwonenden voor een duurzame en veilige woon-en leefomgeving.   

Volgens de initiatiefgroep dreigt er een historische vergissing in de lucht te hangen voor de bewoners van de omliggende straten, want in de avond en de weekenden is er de kans op ernstige hinder bij het vinden van een parkeerplaats op de juiste afstand van hun woning. Zoals ook in de commissie vergadering werd gezegd, wanneer de berekeningen betreffende parkeerdruk van SPARK niet kloppen, kan daar achteraf weinig meer aan worden gedaan.

Door Louis Bekker