Bestuur Groenalliantie stelt nieuw Ontwikkelplan vast: Groen voor iedereen

Op 13 december heeft het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. het Ontwikkelplan ‘Groen voor iedereen’ 2030 vastgesteld. Het bestuur zet met het Ontwikkelplan de koers uit voor de komende tien jaar als vervolg op de omvangrijke en succesvolle Kwaliteitsimpuls in de groengebieden. Met de Kwaliteitsimpuls zijn de recreatie- en natuurgebieden aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers. Het Ontwikkelplan vormt de basis voor de volgende kwaliteitsslag. Samen voor groen

Het Ontwikkelplan biedt, samen met de bijbehorende Investeringsagenda, het handelingskader voor het samenwerken met gebiedspartners aan nieuwe opgaven. Met oog voor nieuwe ontwikkelingen zoals een toegenomen aandacht voor gezond leven, een groeiend besef voor natuur en biodiversiteit, klimaatverandering, veranderende recreatiepatronen en de wens van belanghebbenden om betrokken te zijn bij de leefomgeving.

Dit leidt tot drie belangrijke hoofdopgaven voor het verder versterken van de groengebieden en het recreatief netwerk met meer ruimte voor gebiedspartners. Deze opgaven zijn in het Ontwikkelplan vertaald naar doelen per gebied met een helder omschreven gebiedstypering, profilering en zonering voor recreatief gebruik. Middels een online enquête en digitale gebiedssessies is input verzameld bij belanghebbenden en recreanten voor het uitwerken van de opgaven en ontwikkelingsrichting per gebied.

Hoe nu verder?
De vaststelling van het Ontwikkelplan maakt de weg vrij voor een meerjarenprogramma 2022-2025. Hierin zullen de voorgestelde opgaven en projecten met een uitvoeringsplanning in de tijd worden gezet met bijbehorende haalbaarheid. Tegelijkertijd met de vaststelling van het Ontwikkelplan zijn een viertal projecten benoemd die de komende tijd vorm zullen krijgen. Het betreft het versterken van natuur en biodiversiteit, het verkennen van het uitbreiden van de natuur- en recreatiegebieden, het ontwikkelen van een online platform en het opstellen van een toekomstperspectief voor de Oostpolder bij Gouda.

Meer weten over het Ontwikkelplan en de daaraan gekoppelde investeringsagenda? Kijk op www.groenalliantiemiddenholland.nl/kwaliteitsimpuls/ontwikkelplan.