Fietspad langs de Rotte naar het Bentwoud

Foto: Louis Bekker

Zuidplas – De gemeentebesturen van Zuidplas, Lansingerland en het Recreatieschap Rottemeren hebben in december 2017 een intentieovereenkomst ondertekend die moest leiden tot een nieuw recreatief tweezijdig fietspad tussen de Hollevoeterbrug in Moerkapelle en het Bentwoud via het Verlengde Molengangenpad. En daarmee werd de aanzet gegeven tot de realisatie van een al jaren bestaande wens voor dit fietspad.   

Hoe lang duurt het om dit fietspad te realiseren? In december werd de intentieovereenkomst getekend, de planvormingsfase was in 2018-2019 en de ontwerpfase in 2019-2020. Voor de aanleg is de periode 2020- 2023 gepland. Waarmee we kunnen vaststellen dat het aanleggen van dit fietspad circa 5 jaar duurt, mits er geen vertragingen ontstaan.       

Het ‘verlengde Molengangenpad’ is de laatste schakel in een recreatieve fietsverbinding tussen Rotterdam en het Bentwoud. Je kunt op de fiets de Rotte en haar omgeving beleven, je komt langs karakteristieke molenstompen en de oorsprong van de Rotte en vervolgens fiets je door naar het nieuwe Bentwoud en eventueel verder naar andere mooie gebieden in de Randstad.

Recreatieschap Rottemeren werkt samen met de gemeenten Lansingerland en Zuidplas en met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het project wordt gefinancierd door het Recreatieschap Rottemeren en er wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam.

Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren onderzocht het optimale tracé voor het Verlengde Molengangenpad in nauwe samenwerking met de gemeenten Zuidplas en Lansingerland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Het recreatieschap betrok bij de planvorming bewoners en andere belanghebbenden. Daarna volgde het ontwerpen van het fietspad, nu wacht een bestemmingsplanwijziging met een vaststelling door de gemeenteraad en het aanvragen van vergunningen en subsidies en de grondverwerving. Als dat allemaal voor elkaar is, kan de werkelijke aanleg van het fietspad starten.

Nu is in dit traject onduidelijkheid ontstaan of het fietspad aan de westelijke- of oostelijke kant van de Rotte wordt aangelegd. ChristenUnie-SGP Zuidplas sprak onlangs met omwonenden en die hebben hun zorgen daarover naar hen geuit. Met de bewoners is in 2017 namelijk gesproken over de “westelijke variant”, die langs de Rotte aan de kant van Lansingerland loopt. Door het vorige college van Zuidplas is in 2016 aangegeven dat de “oostelijke variant”, dus over de Rottedijk zelf aan de kant van Moerkapelle, niet gerealiseerd kon worden omdat dit vanwege het verkeer te onveilig is. Drie jaar later heeft het Recreatieschap Rottemeren dit jaar aan de omwonenden gemeld dat zij als voorkeurstracé toch voor de oostelijke variant aan de kant van Moerkapelle, hebben gekozen.

Dit leidde tot schriftelijke vragen van de ChristenUnie-SGP aan het college van Zuidplas, uit de antwoorden blijkt dat het College hierover in april al is geïnformeerd en dat het college deze voorkeur ondersteund en dat er al meerdere visies zijn vastgesteld door de Raad, waarin dit fietspad is opgenomen. Het betreft de structuurvisie Zuidplas 2030, de mobiliteitsvisie Zuidplas en de kader en koers voor de Rottemeren, waarin het fietspad naar het Bentwoud wordt genoemd, maar in deze visies is niet in detail aangegeven of dit aan de westelijke- of oostelijke kant van de Rotte uitgevoerd gaat worden.

Op 7 juli dit jaar was er een informatiebijeenkomst, waar deze video over de plannen van het fietspad in detail worden getoond en waaruit duidelijk blijkt dat er voor de oostelijke kant is gekozen.

De ChristenUnie-SGP heeft het college gevraagd om een informatienota, waarin het hele proces (verleden en heden) rond de aanleg van het fietspad wordt toegelicht. In november  kan de Raad deze informatienota volgens het College verwachten.

Door Louis Bekker