De zienswijze van Zuid-Holland op de luchtvaartnota is duidelijk: hinder moet minder

De zienswijze van de provincie Zuid-Holland op de concept-luchtvaartnota is duidelijk. Inzetten op vermindering van hinder door de luchtvaart, oog voor ruimtelijke ordening, innovatie als middel voor hinderreductie en verduurzaming, verbeterde participatie en een regionale rol voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De Luchtvaartsector is ook economisch belangrijk voor de provincie. Dat zijn enkele van de elementen die opgenomen zijn in de zienswijze van de provincie Zuid-Holland op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 die de minister van IenW in juni heeft gepresenteerd.

Samenwerken op dossiers
De provincie geeft in haar zienswijze aan veel positieve elementen aan te treffen voor de ontwikkeling van de luchtvaart en de luchtvaartsector in onze provincie. Voor de provincie zijn de volgende elementen van belang over de discussie waarheen het beleid over de luchtvaart zich dient te ontwikkelen: het terugbrengen van hinder voor omwonenden, de inzet van onze regionale luchthaven Rotterdam The Hague Airport, de opdracht en opgave voor de ruimtelijke ordening en bouwopgave en elementen voor innovatie in de luchtvaart die ook een economische aanjaagfunctie voor de regio hebben zijn daarin belangrijke elementen.

Hinder moet minder
Een aantrekkelijke leefomgeving waarin ruimte is voor wonen, recreëren, natuur, werken en luchtvaart. Dat is het uitgangspunt. Daarmee is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er een duidelijke relatie ligt tussen ruimtelijke ordening en luchtvaart, mede gezien de woningbehoefte die Zuid-Holland moet realiseren. Uitgangspunt voor de provincie is dat mogelijk hinderruimte die vrijkomt ten gunste moet komen van de samenleving. De provincie is negatief over de aanleg van een tweede Kaagbaan bij Schiphol. Kennis over hinder verzamelt de provincie bijvoorbeeld via het burgermeetnet bij RTHA – een mooi voorbeeld van samenwerking. Verder maakt de provincie zich zorgen over de voorgenomen aparte gebruiksruimte voor maatschappelijk helikopterverkeer

Innovatie en economie
Zuid-Holland kent een sterke innovatietraditie. De provincie ziet daar mogelijkheden voor toepassingen en verbeteringen op luchtvaartterrein zoals bijvoorbeeld met synthetische brandstoffen waarmee ook de verlaging van ultrafijnstof emissies kan worden gerealiseerd. Ook geluidsadaptief bouwen levert mogelijkheden op. Dit verbetert ook de leefomgeving voor bestaande bouw. De provincie wijst deze methode als mogelijkheid om dichter op vliegvelden te bouwen van de hand voor woningen.

Participatie
De provincie pleit voor sterkere betrokkenheid van gemeenten in de bestaande overlegstructuren rond Schiphol en RTHA. Bij de klankbordgroepen voor beide luchthavens kan de effectiviteit vergroot worden door duidelijker rapportage over de verwerking van de input. Ook is een grotere vertegenwoordiging van verschillende stakeholders gewenst.

Heeft u lokaal nieuws uit Zuidplas of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@dichtbijhetnieuws.nl