Ondanks corona blijft Capelse college investeren in de stad

Capelle – Het college heeft vandaag de Najaarsnota aangeboden aan de gemeenteraad. De Najaarsnota is de financiële rapportage met beleidsontwikkelingen en voorstellen voor wijzigingen voor de begroting. Uit de Najaarsnota blijkt dat corona ook voor Capelle stevige financiële gevolgen heeft.

Wethouder Nico van Veen is duidelijk in de toelichting op de Najaarsnota: “Het Covid-19 virus heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het maatschappelijke leven in Capelle. Maar het virus drukt ook zwaar op de gemeentelijke financiën. De afvalinzameling kost meer geld, maar ook de kosten voor jeugdhulp en bijvoorbeeld het Isala theater zijn flink gestegen door de corona-crisis.” De financiële ondersteuning van 2 miljoen euro vanuit het Rijk is niet voldoende om de toegenomen kosten te dekken. Daarom wil de gemeente extra compensatie. Nico van Veen: “Een probleem waar alle gemeenten in Nederland last van hebben en daarom zijn de gemeenten met het kabinet in gesprek voor extra geld.” Naast de stijgende kosten door corona is door vergrijzing van de Capelse bevolking en de toenemende vraag naar voorzieningen een groter beroep gedaan op de Wmo. Mede daarom moet de komende jaren rekening gehouden worden met financieel tekort waardoor besparingen of hogere inkomsten nodig zijn.

In 2010 is gekeken naar welke taken de gemeente doet en waar zij het geld aan uitgeeft. Dit staat beschreven in de zogenoemde Kadernota Kerntaken. 10 jaar later is deze beschrijving niet meer actueel en moet dus herzien worden. Deze herziening is nodig, omdat er besparingen nodig zijn om een gezonde financiële positie te behouden, een kloppend huishoudboekje. Dus: wat doen we wel, wat doen we niet en wat mag het kosten? Om hier antwoord op te geven werkt de gemeente samen met de werkgroep vanuit de gemeenteraad aan een ‘procesvoorstel actualisatie Kadernota Kerntaken’. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota 2021 zal de gemeenteraad zich buigen over een voorstel.

Enecogelden

De verkoop van de aandelen van Eneco heeft 80 miljoen opgeleverd. Een deel daarvan, 20 miljoen, kan de gemeente de komende jaren op een verantwoorde manier besteden. Het college heeft een voorstel gedaan aan een werkgroep van gemeenteraadsleden om zich hier over te buigen. Wethouder Van Veen: “Een spannend en belangrijk proces. De verkoop van de aandelen zorgt voor extra financiële ruimte, maar we kunnen het geld maar één keer uitgeven. Het is belangrijk dat we met de raadsbrede commissie daar goede afspraken over maken en gezamenlijk plannen maken.”

Ontwikkelingen

In de Najaarsnota geeft het college een beeld hoe het staat met het waarmaken van de ambities uit het coalitieakkoord “Met het oog op morgen (2018-2022)”. Nico van Veen, wethouder Financiën: “We blijven investeren in de stad. Er zijn ontwikkelingen op alle thema’s, bijvoorbeeld de realisatie van het nieuwe Huis van de Wijk in Oostgaarde. Ook in het thema veiligheid is veel werk door onze handhavers verricht door extra toezicht op afvaldumping en controles op de horeca.”

Besluitvorming gemeenteraad

De Najaarsnota 2020 wordt op 30 november en 1 december behandeld in de commissies en op 14 en 15 december in de gemeenteraad. Lees de Najaarsnota via de begrotingsapp.