Herman Timmermans aangesteld als informateur

Waddinxveen – De 6 politieke partijen uit de gemeenteraad van Waddinxveen hebben op donderdag 23 maart in een duidingsdebat Herman Timmermans aangesteld als informateur.

De heer Timmermans voert de komende weken gesprekken met alle partijen. Hij verwacht op dinsdag 19 april zijn bevindingen over zijn opdracht te rapporteren aan de raad. De opdracht staat hieronder beschreven.

Duidingsdebat 23 maart 2022

Opdracht aanstellen informateur H. (Herman) Timmermans

Opdrachtgever: PCW, CDA, VVD, WeWa, D66, PvdA/GroenLinks

Welke vragen geven we de informateur mee:

 1. Welke coalitie mogelijkheden zijn er? Welke zijn het meest kansrijk en waarom?
 2. Welke persoon draagt elke fractie voor als wethouders kandidaat en wat zijn haar/zijn kwaliteiten?
 3. Wat zijn mogelijke breekpunten en waar worden mogelijke belemmeringen op het gebied van samenwerking of inhoudelijk programma gezien?
 4. Wat zijn de écht belangrijke speerpunten die zeker aandacht moeten krijgen in het op te stellen coalitieakkoord?

Wat zijn belangrijke aandachtspunten/randvoorwaarden bij het proces:

 1. Ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie m.b.t. proces, faciliteiten en beloning van de informateur.
 2. Informateur vraagt goed door naar mogelijke en gewenste opties voor coalities.
 3. Informateur komt terug naar de raad met een adviesrapport m.b.t. de gewenste coalitie en daarbij de belangrijkste gespreksonderwerpen voor de coalitiebesprekingen.
 4. De informateur rapporteert zijn bevindingen zo snel als mogelijk is aan de raad. Tijdens een -ingelaste- raadsvergadering zal de informateur zijn bevindingen en advies nader toelichten. De informateur zal in overleg met de griffier bekijken wat een haalbare en realistische termijn is voor de informatiefase.

Opmerking n.a.v. het duidingsdebat:

 • D66 vindt het nog te vroeg om de naam van de wethouderskandidaat bekend te maken. Zij geven de voorkeur aan het bekend maken van de naam in de formatiefase;
 • D66 wil de vragen die worden meegegeven aan de informateur graag omdraaien, eerst vraag 4,3,1 (vraag 2 vindt D66 thuishoren in de formatiefase).
 • De opmerkingen van D66 worden niet door de andere fracties gedeeld, maar voor de volledigheid wel aan de informateur doorgegeven.