Omgevingsvisie gemeente Zuidplas is vastgesteld

Zuidplas wil de dorpse kwaliteiten behouden en versterken. Om dat te doen heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor Zuidplas op 13 juli vastgesteld. In de omgevingsvisie staan de doelen voor de fysieke leefomgeving met een stip op de horizon voor 2040. Daarin staat omschreven hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren.

Deze omgevingsvisie is een van de nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle wetten over de fysieke leefomgeving en gaat naar verwachting in 2022 in. Een van de doelen van de wet is meer ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven en samenwerking tussen gemeente, inwoners en belanghebbenden.

Online toer door Zuidplas
Onder het motto ‘Samen maken wij Zuidplas’ zijn verschillende partijen afgelopen periode betrokken geweest bij het opstellen van de omgevingsvisie voor Zuidplas. Zo zijn er vorig jaar en dit jaar verschillende onlinebijeenkomsten georganiseerd, is er een ansichtkaart naar ieder huishouden in Zuidplas verstuurd, heeft er een uitgebreide enquête online gestaan en er is een tekenwedstrijd uitgezet onder de kinderen op de basisscholen in Zuidplas.

In juni 2020 zijn we per dorp met inwoners in gesprek gegaan om de toekomst van Zuidplas te bespreken. Daarbij kwamen de dorpsvisies en de onderstaande 4 thema’s aan bod:

Aantrekkelijk Zuidplas Duurzaam Zuidplas

Ondernemend Zuidplas Gezond Zuidplas

Digitale bijeenkomst ontwerp omgevingsvisie

De tweede helft van vorig jaar is gebruikt om alle verkregen informatie te verwerken en de ontwerp omgevingsvisie op te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging vanaf 4 maart tot 15 april 2021. Op 11 maart 2021 presenteerde gemeente Zuidplas de ontwerp omgevingsvisie tijdens een openbare digitale bijeenkomst.

Er zijn in totaal 80 zienswijzen binnengekomen op de omgevingsvisie. Een groot deel van de ingediende zienswijzen gingen over het Masterplan Middengebied. Deze worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het masterplan. De zienswijzen hebben ons geholpen de omgevingsvisie verder aan te scherpen en te verbeteren. Er is een nota geschreven waarin alle zienswijzen terug te lezen zijn, met een reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen. Deze nota van beantwoording is terug te vinden op de website www.zuidplas.nl/omgevingswet

Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel T 0180 – 330 300 www.zuidplas.nl Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel E gemeente@zuidplas.nl

Een interactief participatietraject heeft plaatsgevonden
De omgevingsvisie van gemeente Zuidplas is de uitkomst van dit interactieve participatietraject met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ketenpartners en de jongerenraad met daarnaast als basis het bestaand beleid van gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid.

Aan de slag met de verdere uitwerking van de omgevingsvisie
De uitwerking van deze omgevingsvisie is nog vrij abstract. De komende periode gaat gemeente Zuidplas samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners aan de slag om een verdere uitwerking aan de omgevingsvisie te geven. Dat doen we per dorp en voor het landschappelijke gebied. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle inbreng die tot nu toe is geleverd en gaan we werken aan een concretere uitwerking.

De omgevingsvisie wordt regelmatig geactualiseerd
De vastgestelde omgevingsvisie vormt een gezamenlijk standpunt over de ontwikkelingsrichting van Zuidplas voor de lange termijn en vormt daarmee een kader voor het handelen van de gemeente en een basis voor de uitwerking van nieuwe plannen in de leefomgeving. Afhankelijk van de groei en ontwikkelingen van Zuidplas wordt de omgevingsvisie tussentijds regelmatig geactualiseerd.

Samen maken wij Zuidplas!
Meer informatie over de Omgevingswet en/of over de omgevingsvisie? Kijk op www.zuidplas.nl/omgevingswet en www.maakzuidplas.nl

Daar is ook de link naar de vastgestelde omgevingsvisie en de omgevingsvisie in het kort te vinden. Vragen over de Omgevingswet? Mail dan naar omgevingswet@zuidplas.nl