Kijk in milieueffectrapport voor oevergrondwaterwinning Zuid-Holland naar de lange termijn

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor een nieuwe oevergrondwaterwinning in de Krimpenerwaard of de Alblasserwaard naar de lange termijn te kijken. Dan wordt duidelijk hoeveel, waar en waarom oevergrondwaterwinning langs de Lek nodig is. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft, namens het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Oasen N.V. levert drinkwater aan circa 750.000 inwoners. Zij verwacht dat er rond 2030 een tekort gaat ontstaan bij het leveren van drinkwater en onderzoekt daarom locaties voor nieuwe oevergrondwaterwinning langs de Lek in de Krimpenerwaard of de Alblasserwaard. Voor de benodigde waterwetvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan stelt Oasen vrijwillig een milieueffectrapport op.

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te onderbouwen hoeveel grondwater Oasen wil winnen vanaf 2030 en waarom voor oevergrondwater is gekozen, en andere bronnen zijn afgevallen. Zo wordt de noodzaak duidelijk om nu al strategische voorraden te benutten in Zuid-Holland. Voor de locatiekeuze is volgens de Commissie van belang om vooraf op hoofdlijnen aan te geven hoe gebouwen, infrastructuur, afvalstromen en beheer op de winlocatie er uit kunnen zien. Op die manier komen de lokale milieuvoor- en nadelen goed in beeld.

Oasen heeft laten weten dat het advies goed bruikbaar is bij het maken van het milieueffectrapport.