Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsstation Zevenhuizen

Zuidplas- Vorige week dinsdag heeft het college ingestemd met het bestemmingsplan voor het Hoogspanningsstation. Het plan ligt van 25 februari t/m 7 april fysiek ter inzage op het gemeentehuis. Digitaal is het plan vanaf 25 februari beschikbaar op https://www.zuidplas.nl/bestemmingsplannen.  Het is mogelijk om tot 7 april zienswijzen in te dienen. Het streven is om het bestemmingsplan voor het station nog voor de zomer vast te stellen.

Het bestemmingsplan van het kabeltracé kent een apart traject. Gelet op de zorgen die er zijn bij omwonenden in het gebied over het voorgenomen kabeltracé, voert TenneT op dit moment gesprekken met de gemeente Zuidplas en perceeleigenaren over een optimale ligging van het tracé. Zodra er overeenstemming met alle partijen is bereikt, kan de bestemmingsplanprocedure van het kabeltracé starten. Het is de verwachting dat het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van dit jaar ter inzage wordt gelegd.