Aannemers hebben geen belangstelling voor de bouw van het Gouds Ecopark

Gouda – Wethouder Hilde Niezen wilde de Goudse inwoners graag verblijden met een Ecopark ter vervanging van het huidige afvalbrengstation. Dit laatste is sterk verouderd en bovendien is de grond waarop het staat verkocht aan de buren, Gouda Refractories. In december 2019 ging de raad akkoord met de voorstellen van de wethouder waardoor zij in 2020 over een investeringsbudget kon beschikken van € 3.645.000. De verwachting van de wethouder was dat het Ecopark uiterlijk 2021 in gebruik zou zijn genomen.

Halverwege 2021 is de aanbesteding een fiasco
Toen de raad instemde met het investeringskrediet van € 3.645.000 reageerde de wethouder op kritische vragen vanuit de raad om dit bedrag niet te overschrijden met de woorden: “Het is de rol van de raad om kritisch naar plannen en financiële uitgaven te kijken”. Bij voorbaat vroeg de wethouder in maart 2021 toestemming voor een toevoeging aan het investeringskrediet van € 357.000. Dit bedrag is opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2021. Hierover vindt bij het eerstkomende ijkmoment besluitvorming plaats door de raad. Een goed moment voor de raad om dus kritisch naar de financiële uitgaven te kijken, zoals eerder was aangekondigd. Maar zelfs met de toevoeging van dit bedrag is de aanbesteding vooralsnog een fiasco.

De realisatie van het Ecopark is opgedeeld in 3 afzonderlijke aanbestedingstrajecten:

  1. Aanbesteding Civiel werk inclusief het leveren en aanbrengen van het bordes.
  2. Leveren en aanbrengen van een klein chemisch afvaldepot.
  3. Realisatie van een beheerdersunit.

Daarnaast worden de units voor plaatsing onder het bordes los ingekocht en blijkt het projectteam voornemens een luifel van het Shell station aan de Ridder van Catsweg te hergebruiken op het Ecopark. Of los inkopen dan buiten het budget omgaat is niet bekend.
De wethouder schrijft aan de raad dat haar projectteam in de voorbereidende fase wijzigingen in het ontwerp heeft doorgevoerd. Met deze aanpassingen zou de raming passen binnen de door de raad beschikbaar gestelde en verhoogde budgettaire middelen. Daarmee zou de aanbesteding afgerond kunnen worden. Twee aannemers hebben de moeite genomen om in te schrijven op de civieltechnische werkzaamheden. Na beoordeling werd het projectteam geconfronteerd met hogere inschrijvingen ondanks de aanpassingen. Het beschikbare uitvoeringsbudget kent dus gelijk al een tekort. En nu zijn de andere twee onderdelen nog niet eens aanbesteed.

Wat nu? Opnieuw aanbesteden?
Voor een nieuwe aanbesteding, schrijft Niezen, zal het concept significant gewijzigd moeten worden om, conform de regelgeving, opnieuw te mogen aanbesteden. Bovendien moet het passen binnen het beschikbare budget. De kans bestaat dat door de aanpassing uiteindelijk minder Ecopark of meer geld moet worden neergeteld. Wat zijn de oorzaken of bedreigingen:

  • Opnieuw aanbesteden vergt extra voorbereidingskosten.
  • Grote tekorten van grondstoffen veroorzaken hogere prijzen.
  • De “voordeligste” aannemer wil zijn prijs tot 31 juli 2021 verlengen maar waarschuwt niet langer te kunnen wachten met bestellen.
  • Verdere verhoging van het investeringskrediet om ambities vanuit de raad gestand te doen zoals duurzaamheid, klimaatadaptie, educatie en leer werkmogelijkheden.
  • Deze tegenvaller met als gevolg de vertraging, houdt in dat de gemeente in gesprek moet gaan met Gouda Refractories, die de grond van het oude afvalstation gekocht heeft en dit uiterlijk 31 december 2021 zou overnemen.

Veel aanpassingen zijn al eerder doorgevoerd maar men voorziet dat het desondanks niet mogelijk is om binnen de ramingen te blijven. Wel wil het projectteam van de wethouder alsnog wat bezuinigingen doorvoeren, waaronder het toch niet hergebruiken van de luifel van van Loon/Shell. Het tekort kan dan worden teruggebracht tot € 357.000, zonder het concept significant te wijzigen. Wel toevallig dat juist dit bedrag al in maart werd toegevoegd aan de begroting, De raad moet het dus nog moet goedkeuren bij het eerstkomende ijkmoment.

De afvalstoffen heffing gaat niet verder omhoog dan € 4,20
Dit bedrag kondigde Niezen eerder aan bij de behandeling van het oorspronkelijke investeringsbudget van € 3.645.000. Zij vindt het niet wenselijk om nu de hogere investeringskosten te vertalen in een nog hogere afvalstoffenheffing (ca. € 17.000 per jaar ofwel € 0,50 per huishouden). Er is binnen de afvaltaken namelijk budgettaire ruimte gevonden. Van de eerder beschreven extra activiteiten wordt voorgesteld de extra kapitaallasten te dekken door verlaging van de exploitatie.

De wethouder blijft optimistisch
Zij schrijft: Na instemming van de raad voor aanvullend budget (een gelopen race dus?) zal in overleg met de hoofdaannemer met de laagste inschrijvingsprijs worden bepaald wat de nieuwe opleveringsdatum wordt. Detail: De beheerdersunit moet nog worden aanbesteed!

Alternatieven ter overweging:
Bouw een Ecostation i.p.v. een Ecopark en laat extra’s weg die niet direct met de basis verplichten te maken hebben. Er zijn leveranciers die een modulair en circulair afvalbergstation kunnen leveren en voordeliger zijn.