Voorjaarsnota 2021 gemeente Capelle: Werken aan herstel

Capelle – De coronapandemie is ook voor Capelle aan den IJssel niet zonder gevolgen gebleven. Vele Capellenaren, jong en oud(er) ondervinden verdriet en pijn door het verlies van dierbaren, financiële problemen door inkomensverlies en zorgen over de toekomst. Het college van Capelle aan den IJssel heeft daar oog voor en zet met extra inspanningen en middelen in op herstel, zodat de stad weer sterk verder kan na de coronacrisis. Het herstelplan wordt opgesteld en het college stelt in de Voorjaarsnota voor om hier een bedrag van 1 miljoen euro voor te begroten.

Verder presenteert het college een voorjaarsnota met positieve sociale en fysieke impulsen voor de stad en de Capellenaar, zoals aangegeven in coalitieakkoord “Met het oog op morgen”, zonder dat lastenverhoging nodig is. Daarnaast stelt het college voor om de hondenbelasting met ingang van 2022 af te schaffen.

Wethouder Financiën Nico van Veen: ”We hebben een forse uitdaging, maar we zitten niet stil. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt hard gewerkt aan de weg naar herstel. Dat doen we samen met onze maatschappelijke en economische partners in de stad, met scholen, ondernemers, de cultuur- en sportsector en vele, vele anderen. Met veel creativiteit en daadkracht houden we hulp- en dienstverlening in de lucht. Daarom stellen we in deze Voorjaarsnota voor om 1 miljoen euro aan te wenden voor het herstelplan dat nodig is om sterk uit de coronacrisis te komen.”

Positieve impulsen

De coronacrisis heeft voor de gemeente financiële gevolgen: meer lasten en tegenvallende inkomsten, maar soms ook minder uitgaven doordat projecten zijn uitgesteld. Hierdoor zijn er veel wijzigingen nodig om voortvarend door te gaan met de ambities uit het coalitieakkoord ‘Met het oog op morgen’; om te werken aan het heden en aan de toekomst. Wethouder Van Veen: “In de eerste maanden van 2021 is hard gewerkt om de stap naar voren te maken en we zien op alle beleidsterreinen de nodige resultaten en ontwikkelingen.

Een greep uit alle voorbeelden:

  • Een pilot schuldsanering is in voorbereiding.
  • We zijn aangesloten bij het landelijk convenant Vroegsignalering schulden.
  • Inzet is nodig bij de Toeslagenaffaire,
  • De verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en oplopende tekorten in de jeugdzorg en de Wmo geven grote druk op de gemeentelijke begroting.
  • Met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Stichting Welzijn Capelle (SWC) zijn afspraken gemaakt over het werken met veiligheidsplannen en wordt gewerkt via de Signs-of-Safetymethode. De deelnemers van het Lokaal Team Huiselijk Geweld hebben een training stalking gevolgd.
  • Op onderwijs is een convenant voor het MBO vastgesteld met aandacht voor alle niveaus. Helaas zijn door de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van 2021 minder cultuureducatieve activiteiten op scholen uitgevoerd dan gepland. We bekijken samen met de cultuuraanbieders of deze dit jaar nog kunnen plaatsvinden of dat uitstel naar 2022 nodig is.

Voorstel afschaffen hondenbelasting

Het college stelt in de Voorjaarsnota voor om de hondenbelasting af te schaffen met ingang van 2022. Wethouder Van Veen licht toe: ”In deze coronatijd is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan het gezelschap van een hond. De viervoeters hebben een toegevoegde waarde op het welzijn van de hondenbezitter. Gezelschap, een reden om naar buiten te gaan en te bewegen: goed voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden. Een belasting mag daarom geen belemmering zijn!”

In de Voorjaarsnota staan de resultaten, ontwikkelingen en doelen per beleidsveld benoemd.

De Voorjaarsnota vindt u terug op de pagina Financiële documenten.