Bomeninspectie in Schollevaar

Capelle – Ieder jaar inspecteert gemeente Capelle den IJssel de bomen in Capelle. Dit najaar vindt de bomeninspectie in Schollevaar plaats. Op basis van de bevindingen bepalen zij welke maatregelen per boom nodig zijn. Zo worden bomen die er slecht aan toe zijn of gevaar opleveren, gesnoeid of vervangen.

Marc Wilson, wethouder Buitenruimte legt uit: “We hebben de zorg voor het groen op straat, in de parken en de plantsoenen van Capelle, zo ook voor de bomen. Met regelmatige inspectierondes houden we de gezondheid van de bomen in de gaten. Deze inspecties laten we uitvoeren door externe bomendeskundigen. Zo kunnen we tijdig maatregelen treffen. Dit kan zijn het snoeien van takken, een nadere inspectie of vervanging. Ook kan het zijn dat aan een deel van de bomen die zijn geïnspecteerd geen onderhoud nodig is.”

Snoei zorgt ervoor dat bomen op een gezonde manier kunnen groeien. Ook takken die in de weg zitten bij een huis of een lantaarnpaal worden gesnoeid.

Jaarlijks vervangt de gemeente ook zieke en dode bomen. Als eigenaar van de bomen heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat de bomen regelmatig geïnspecteerd moeten worden en maatregelen worden genomen om schade aan de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.

Bekijk hier de video waarin Marc Wilson uitleg geeft over de bomeninspectie.

Wat merk jij ervan als inwoner van Capelle?

Als inwoner zal je geen hinder ondervinden van deze inspectie. De inspecteur loopt langs de bomen en zal aantekeningen maken op zijn iPad of veldcomputer. Soms zal de inspecteur, zoals uitgelegd in de video, met een hamer op de boom kloppen of erin prikken.

Heb je vragen? Neem contact op met het klantcontactcentrum: telefoon 1410.